เว็บไซต์การออกเสียงคำศัพท์ ชื่อ สถานที่

การออกเสียงชื่อคน สถานที่ทั่วๆ ไป http://www.inogolo.com/ การออกเสียงชื่อคน สถานที่ หน่วยงาน องค์กรที่ตกเป็นข่าว http://names.voa.gov/ การออกเสียงชื่อบุคคลที่มีชื่อเสียง http://www.loc.gov/nls/other/sayhow.html การออกเสียงชื่อสินค้า หน่วยงาน องค์กร http://www.loc.gov/nls/other/ABC.html การออกเสียงชื่อและคำในภาษาต่างๆ โดยเจ้าของภาษา http://forvo.com/ การออกเสียงชื่อคน http://www.pronouncenames.com/ การออกเสียงคำศัพท์ต่างๆ http://www.howjsay.com/