พจนานุกรมวิศวกรรมศาสตร์ออนไลน์

http://www.tumcivil.com/dic/