ศัพท์เกี่ยวกับคำสั่งทางการทหาร

คำบอกคำสั่ง (ในการฝึกท่าบุคคลมือเปล่า และท่าอาวุธ)

บุคคลท่ามือเปล่า (WITHOUT WEAPON)
ท่าตรง

แถว-ตรง ATTENTION !
ท่าพัก (REST POSITIONS AT THE HALT)
ท่าพักตามปกติ พัก AT EASE
ท่าพักตามระเบียบ

ตามระเบียบ, พัก PARADE, REST
ท่าพักตามสบาย ตามสบาย, พัก REST
ท่าพักแถว พักแถว FALL OUT
ท่าเลิกแถว เลิกแถว DISMISSED
ท่าหันอยู่กับที่ (FACING AT THE HALT)
ท่าขวาหัน ขวา -หัน RIGHT, FACE
ท่าซ้ายหัน ซ้าย -หัน LEFT, FACE
ท่ากลับหลังหัน กลับหลัง -หัน ABOUT, FACE
ท่าก้าวทางข้าง
ท่าก้าวทางขวา ก้าวทางขวา ... ก้าว, ทำ RIGHT STEP, MARCH
ท่าก้าวทางซ้าย ก้าวทางซ้าย... ก้าว, ทำ LEFT STEP, MARCH
ท่าก้าวถอยหลัง ก้าวถอยหลัง... ก้าว, ทำ BACKWARD, MARCH
ท่าเดินตามปกติ หน้า - เดิน FORWARD, MARCH
ท่าเดินตามสบาย เดินตามสบาย AT EASE, MARCH (ROUTE STEP MARCH)
ท่าหยุดจากการเดิน [ระบุหน่วย] แถว - หยุด SQUAD (PLT), HALT !
ท่าเปลี่ยนเท้าในเวลาเดิน เปลี่ยน, เท้า CHANGE STEP, MARCH
ท่าซอยเท้า
ท่าซอยเท้า เมื่ออยู่กับที่ ซอยเท้า IN PLACE DOUBLE TIME, MARCH
ท่าซอยเท้า จากการเดิน ซอย - เท้า MARK TIME, MARCH
ท่าหันในเวลาเดิน
ท่าขวาหันในเวลาเดิน ขวา - หัน RIGHT FLANK, MARCH
ท่าซ้ายหันในเวลาเดิน ซ้าย, หัน (ขณะเดิน) LEFT FLANK, MARCH
ท่าเดินครึ่งก้าว ครึ่งก้าว, เดิน HALF STEP, MARCH
ท่าเดินเฉียงทางขวา เฉียงขวา,ทำ RIGHT OBLIQUE, MARCH
ท่าเดินเฉียงซ้าย เฉียงซ้าย, ทำ LEFT OBLIQUE, MARCH
ท่าเคารพ (HAND SALUTE)
ท่าวันทยาหัตถ์ เมื่ออยู่กับที่ ตรงหน้า, วันทยาหัตถ์ PRESENT, ARMS
ท่าเลิกวันทยาหัตถ์ เมื่ออยู่กับที่ มือลง ORDER, ARMS
ท่าแสดงความเคารพในแถว (ทางขวา) แลขวา, ทำ EYES, RIGHT
ท่าแสดงความเคารพในแถว (ทางซ้าย) แลซ้าย, ทำ EYES, LEFT
ท่าวิ่ง วิ่ง, หน้า - วิ่ง DOUBLE TIME, MARCH
การสั่งนับก้าว ขณะเคลื่อนที่ นับก้าว COUNT, OFF
การสั่งแถวเดินไปทางขวา ทางขวา, หน้าเดิน COLUMN RIGHT, MARCH
การสั่งแถวเดินไปทางซ้าย ทางซ้าย, หน้าเดิน COLUMN LEFT, MARCH
การสั่งแถวเดินไปทางกึ่งซ้าย ทางกึ่งซ้าย COLUMN HALF LEFT, MARCH
การสั่งแถวเดินไปทางกึ่งขวา ทางกึ่งขวา COLUMN HALF RIGHT, MARCH
เปรไปทางขวา INCLINE TO THE RIGHT
เปรไปทางซ้าย INCLINE TO THE LEFT
บุคคลท่าอาวุธ (INDIVIDUAL DRILL WITH WEAPONS)
ท่าแสดงความเคารพ เมื่อมีอาวุธ ตรงหน้า, ระวัง, วัทยา-วุธ PRESENT, ARMS ; RIFLE, SALUTE
การสั่งเลิกแสดงความเคารพ เมื่อมีอาวุธ เรียบ, อาวุธ ORDER, ARMS
ท่าเฉียงอาวุธ เฉียง, อาวุธ PORT, ARMS
การสั่งเลิกท่าเฉียงอาวุธ เรียบ-อาวุธ ORDER, ARMS
ท่าแบกอาวุธ แบก, อาวุธ SHOULDER, ARMS
ท่าสะพายอาวุธ สะพายอาวุธ SLING, ARMS
การสั่งจัดสายสะพาย ก่อนสั่งสะพายอาวุธ สำหรับสะพายอาวุธ จัดสายสะพาย ADJUST, SLINGS
ท่าตรวจอาวุธ ตรวจอาวุธ INSPECTION, ARMS
ท่าติดดาบ ติดดาบ FIX, BAYONETS
การสั่งเลิกติดดาบ ปลดดาบ UNFIX, BAYONETS
การฝึกแถวชิด (FORMATIONS)
การปฏิบัติ คำบอก-คำสั่ง
ทบ.ไทย ทบ.สหรัฐฯ
แถวหน้ากระดาน
หน้ากระดานแถวเดี่ยว หน้ากระดานแถวเดี่ยว, มาหาข้าพเจ้า = FALL IN
หน้ากระดาน 2 แถว หน้ากระดาน 2 แถว, มาหาข้าพเจ้า = 2 RANKS, FALL IN
หน้ากระดาน 3 แถว หน้ากระดาน 3 แถว, มาหาข้าพเจ้า = 3 RANK, FALL IN
หน้ากระดานแถวเดี่ยว ปิดระยะ หน้ากระดานแถวเดี่ยว, ปิดระยะ มาหาข้าพเจ้า= AT CLOSE INTERVAL, FALL IN
หน้ากระดาน 2 แถว ปิดระยะ หน้ากระดาน 2 แถว, ปิดระยะ มาหาข้าพเจ้า = 2 RANKS, CLOSE INTERVAL, FALL IN
การจัดแถว จัดแถว RIGHT, DRESS
การจัดแถว โดยทางขวาเป็นหลัก ทางขวา, เป็นหลัก, จัดแถว DRESS RIGHT, DRESS
การบอกเลิกจัดแถว กลับมาอยู่ท่าตรง นิ่ง READY, FRONT
การเปิดระยะ เปิดระยะ EXTEND, MARCH
การปิดระยะ ปิดระยะ CLOSE, MARCH
แถวตอน
แถวตอนเรียงหนึ่ง ตอนเรียงหนึ่ง มาหาข้าพเจ้า FILE, FALL IN
แถวตอนเรียงสอง ตอนเรียงสอง มาหาข้าพเจ้า 2 COLUMNS, FALL IN
แถวตอนเรียงสาม ตอนเรียงสาม มาหาข้าพเจ้า 3 COLUMNS, FALL IN
การเปลี่ยนรูปแถวหน้ากระดาน
การเปลี่ยนรูปแถวหน้ากระดานสองแถว หน้ากระดานสองแถว, จัดแถว 2 RANKS, MARCH
การเปลี่ยนรูปแถวหน้ากระดานสองแถวปิดระยะ หน้ากระดานสองแถว , ปิดระยะ, จัดแถว 2 RANKS, AT CLOSE INTERVAL, MARCH
การเปลี่ยนรูปแถวตอน
ตอนเรียงสอง, ทางซ้าย, จัดแถว COLUMN OF TWO TO THE LEFT, MARCH
แถวตอนเรียงสอง, ทางขวา, จัดแถว COLUMN OF TWO TO THE RIGHT, MARCH
ตอนเรียงหนึ่ง, จากขวา, จัดแถว FILE FROM THE RIGHT, MARCH
ตอนเรียงหนึ่ง, จากซ้าย, จัดแถว FILE FROM THE LEFT, MARCH
การรายงาน (REPORTINGS)
“ กองร้อย, แถว - ตรง “ “ COMPANY, ATTENTION “
“ กองร้อย, แถว - ตรง, ตรงหน้า, ระวัง, วันทยา-วุธ “ “ COMPANY, ATTENTION, PRESENT, ARMS “
“ กองร้อยอาวุธเบาที่ ... พร้อมรับตรวจ ครับ “ “ SIR, ...... COMPANY IS PREPARED FOR INSPECTION. “
“ กองทหารเกียรติยศพร้อมรับการตรวจ ครับ “ “ SIR, THE HONOR GUARD IS PREPARED FOR INSPECTION. ”