ตำแหน่งทหารในเรือรบ

Commanding Officer (CO) ผู้บังคับการเรือ
Executive Officer (XO) ต้นเรือ
Department Head หัวหน้าแผนก
Engineer Officer หรือ Chief Engineer ต้นกล
Navigator ต้นหน
Operations Officer นายทหารยุทธการ
Weapons Officer นายทหารการอาวุธ
First Lieutenant นายทหารการเรือ
Communications Officer นายทหารสื่อสาร
Combat Information Center Officer นายทหารศูนย์ยุทธการ
Electronics Warfare Officer นายทหารสงครามอิเล็กทรอนิกส์
Gunnery Officer ต้นปืน
Missile Officer นายทหารการอาวุธนำวิถี
Anti-submarine Warfare Officer นายทหารปราบเรือดำน้ำ
Combat Systems Officer นายทหารระบบอำนวยการรบ
Electronics Material Officer นายทหารอิเล็กทรอนิกส์
Electronics Readiness Officer นายทหารไฟฟ้าอาวุธ
Main Propulsion Assistant นายช่างกล
Damage Control Assistant นายทหารป้องกันความเสียหาย
Electrical Officer นายทหารไฟฟ้า
Supply Officer นายทหารพลาธิการ
Medical Officer นายแพทย์
Officer of the Deck-Underway นายทหารยามเรือเดิน
Officer of the Deck-In Port (OOD) นายทหารยามเรือจอด
Junior Officer of the Deck (JOOD) ผู้ช่วยนายทหารยามเรือเดิน/จอด
Conning Officer นายทหารนำเรือ

ที่มา: http://www.navy.in.th/terminology.php?id=1