รหัสวิทยุการติดต่อสื่อสารทั่วไปของไทย

ว.00 คอยก่อน...ให้คอยก่อน
ว.01 ที่ทำงาน
ว.02 ที่พัก
ว.0 ขอทราบคำสั่ง...คำสั่ง
ว.1 อยู่ที่ไหน...อยู่ที่
ว.2 ได้ยินหรือไม่ตอบด้วย...ได้ยินแล้ว
ว.3 ทวนข้อความซ้ำอีกครั้งหนึ่ง
ว.4 ปฏิบัติหน้าที่ / ดำเนินการ
ว.5 ราชการลับ / ความลับ
ว.6 ขอติดต่อ / โต้ตอบด้วย
ว.7 ขอความช่วยเหลือ
ว.8 ข่าวสาร / ข้อความ
ว.9 มีเหตุฉุกเฉิน
ว.10 อยู่ประจำที่ติดต่อทาง ว. ได้
ว.11 หยุดพักติดต่อทาง ว. ได้
ว.12 หยุดพักติดต่อทาง ว. ไม่ได้
ว.13 ติดต่อทางโทรศัพท์
ว.14 เลิกงาน / ปิดสถานี
ว.15 พบ / ให้ไปพบ
ว.16 ทดสอบสัญญาณวิทยุ
ว.16-1 จับใจความไม่ได้
ว.16-2 เสียงไม่ชัดเจน
ว.16-3 เสียงชัดพอใช้ได้
ว.16-4 เสียงชัดเจนดี
ว.16-5 เสียงชัดเจนดีมาก
ว.17 มีอันตรายห้ามผ่าน
ว.18 นำรถออกทดลองเครื่องยนต์หรือรถยนต์เสีย
ว.19 สถานีถูกยึด / ถูกโจมตี
ว.20 ตรวจค้น / จับกุม
ว.21 ออกเดินทางจาก...
ว.22 ถึง...สถานีที่
ว.23 ผ่าน (สถานีที่ใด)
ว.24 เวลา ขอทราบเวลา
ว.25 ไป...สถานีที่
ว.26 ให้ติดต่อทางวิทยุน้อยที่สุด
ว.27 ติดต่อทางโทรพิมพ์
ว.28 ประชุม
ว.29 มีราชการ / ธุระ
ว.30 ขอทราบจำนวน , จำนวน

ว.31 เปลี่ยนไปใช้ความถี่ช่องที่ 1
ว.32 เปลี่ยนไปใช้ความถี่ช่องที่ 2
ว.33 เปลี่ยนไปใช้ความถี่ช่องที่ 3
ว.34 เปลี่ยนไปใช้ความถี่ช่องที่ 4
ว.35 เตรียมพร้อมเพื่อปฏิบัติการ
ว.36 เตรียมพร้อมเต็มอัตรา
ว.37 เตรียมพร้อมครึ่งอัตรา
ว.38 เตรียมพร้อม 1/3 อัตรา
ว.39 สภาพการจราจรคับคั่ง
ว.40 อุบัติเหตุรถยนต์
ว.41 สัญญาณไฟจราจร
ว.42 ขบวนจัดพหนะนำขบวน
ว.43 จุดตรวจยานพาหนะ
ว.44 ติดต่อทางโทรสาร (FAX)
ว.50 รับประทานอาหาร
ว.55 ให้อำนวยความสะดวก
ว.60 ญาติ / พี่น้อง
ว.61 ขอบคุณ
ว.62 สิ่งของ
ว.63 บ้าน
ว.64 ธุระส่วนตัว
ว.601 เครื่องวิทยุรับ-ส่ง
ว.602 สายอากาศวิทยุ
ว.603 รถยนต์
ว.604 ดูโทรทัศน์
ว.605 รับประทานอาหาร
ว.606 พูดไม่เป็นความจริง
ว.607 กิจธุระส่วนตัว
ว.608 คนก่อกวน
ว.609 คลื่นรบกวน
ว.610 คิดถึง
ว.621 เงิน
ว.100 ขอโทษ

73 สวัสดี ด้วยความปรารถนาดี*
88 สวัสดี ด้วยความปรารถนาดี*
(*ใช้กับเพศตรงข้าม)