พจนานุกรมทหารเรือออนไลน์ อังกฤษ-ไทย

http://www.navy.in.th/navyterm.php?alph=1