เทียบยศทหารไทย 3 เหล่าทัพ

http://www.rtaf.mi.th/rtaf-travel/rtaf-rank2.htm