อภิธานศัพท์เรือ

Abaft ท้าย , ไปทางท้ายเรือ
Accommodation ladder บันไดขึ้นลง บันไดลาดเอียงเคลื่อนย้ายได้ติดแขนพับกับแท่นอยู่ข้างขอบเรือหรืออยู่ ช่องทางเข้าออกที่ปากเรือจัดไว้เพื่อใช้เทียบเรือเล็กหรือขึ้นเทียบท่าบนฝั่ง
Advance ระยะเข้าวงหัน 1. ระยะทางระหว่างตําบลที่ที่เรือเริ่มเปลี่ยนเข็มกับตําบลที่เรือแล่นตามเข็มใหม่ วัดตามเส้นที่ขนานกับเข็มเดิม 2. ระยะที่เรือเข้าวงหัน วัดจากจุดศูนย์ถ่วงเรือ (CG) เรือ โดยวัดจากตําแหน่ง CG ของหางเสือกับตําแหน่ง ที่ขนานกับทางเดิน CG ของเรือที่ เปลี่ยนทํามุม 90.
After peak ห้องท้ายเรือ อยู่ตอนท้ายสุดใช้เป็นผนังกั้นผนึกนํ้า
Ahead ข้างหน้า ทิศทางเบื้องหน้าของเรือ ตําแหน่งข้างหน้าของเรือ
Air-cushion vehicle ยานเบาะอากาศ หรือที่เราเรียกกันว่า โฮเวอร์คราฟต์ จัดเป็นยานสะเทินนํ้าสะเทินบก ซึ่งเคลื่อนไปได้ด้วยเบาะอัดอากาศที่อยู่ข้างใต้ ยานเบาะอากาศลอยตัวได้โดยอาศัยพัดลมที่มีกําลังแรง ดูดและอัดอากาศ แล้วส่งผ่านท่อไปยังถุงพองลม(กระโปรงยางที่ยืดหยุ่นได้)ที่อยู่ข้างใต้
Air port หน่าต่างกระจกแบบบานเปิด ปกติมีลักษณะกลมอยู่ด้านข้างตัวเรือหรือเก๋งเรือ ใช้เป็นช่องแสงสว่างและ ระบายอากาศ มีชื่อเรียกอื่น เช่น porthole, portlight, side scuttle เป็นต้น
Amidships กลางลําเรือตามขวางตั้งหรือใกลกับเส้นกึ่งกลางทางขวางหรือตามยาวของเรือ ทางเทคนิคจะ กึ่งของความยาวฉากหัวและฉากท้าย ที่กึ่งกลางของแกนหางเสืออยู่
Anchor สมอเรือ ทําด้วยเหล็กเหนียวหรือเหล็กหล่อมีรูปร่างที่เหมาะกับการเกาะพื้นท้องทะเล และมีสายลวดหรือสายเชือกผูกติดกับเรือหรือวัตถุลอยนํ้าอื่นให้อยู้ ในตําแหน่งที่ต้องการโดยไม่คํานึงถึงกระแสลมและกระแสนํ้า
Appendages ส่วนประกอบย่อยที่ติดกับตัวเรือ ส่วนประกอบย่อยนอกตัวเรือ ประกอบด้วย หางเสือเรือ, เพลาใบจักร, เสาคํ้าหางเสือ , ดุมแกนใบจักร และ กระดูกงู
Assemble งานประกอบชิ้นส่วนย่อย งานประกอบชิ้นส่วนย่อยเข้าด้วยกันเพื่อประกอบเป็นชิ้นส่วนหรือชิ้นงาน ขนาดใหญ่
Astern ถอยหลัง
Auxiliary machinery เครื่องจักรช่วย เครื่องจักรกลใด ๆ ที่ติดตั้งอยู่ในเรือ นอกเหนือจากเครื่องจักรใหญ่และส่วนประกอบ

Ballast อับเฉา, นํ้ าหนักถ่วงเรือ นํ้าหนักของของแข็งหรือของเหลวในเรือเพื่อให้ใบจักรกินนํ้าได้มากขึ้น เพื่อเปลี่ยนทริมเรือ หรือเพื่อการทรงตัวของเรือใหดีขึ้น
Beam (B) ความกว้างของลําเรือ
Berth 1 ท่าเทียบเรือ , อู่จอดเรือ
Berth 2 ที่นอน ที่หลับนอนในเรือ, ที่นอนหรือเตียงนอน Between decks ที่ว่าง ระหว่างดาดฟ้า , ดาดฟ้าที่อยู่ระหว่างดาดฟ้าล่างกับดาดฟ้าบนในเรือสินค้า หมายถึงที่ว่างในระวางระหว่างระวางล่างกับดาดฟ้าใหญ่ ’tween decks ก็เรียก
Bilge 1 ปีกเรือ, โค้งท้องเรือส่วนโค้งท้องเรือตรงบริเวณแผ่นเหล็กท้องเรือเปลี่ยนเป็นแผ่นเหล็กข้างเรือ
Bilge 2 นํ้าท้องเรือส่วนระวางตอนล่าง เป็นพื้นที่ของถังนํ้ าและเครื่องจักรกลต่าง ๆ เป็นที่รวมของนํ้าท้องเรือ
Bilge keel กระดูกงูปีก , แผ่นกันโคลง แผ่นครีบยาวท้องเรือบริเวณส่วนโค้งของท้องเรือเพื่อลดอาการโคลง ประกอบด้วยแผ่นเหล็กปีกติดกับแผ่นเปลือกเรือโดยเชื่อมประสานหรือ ติดเป็นฉากยึด
Bitt, mooring พุกผูกเรือ , เครื่องเทียบเรือ เสาโลหะท่อนสั้น ๆ 2 หลัก ต่อจากแผ่นรองฐานยึดกับพื้นดาดฟ้าใช้สําหรับผูกตรึงเชือกลวด, เชือกสมอเรือ เป็นต้น เพื่อตรึงใหเรืออยูกับท่าเทียบหรือเรือลากจูง จะเรียก bollard ก็ได้
Block coefficient (Cb) สัมประสิทธิ์แท่งตัน เป็นอัตราสวนของปริมาตรเรือที่จมอยูใต้นํ้ ากับปริมาตรแทงสี่เหลี่ยม ได้แก่ความยาว กินนํ้าลึกและความกว้างของเรือ มีหน่วยเป็นทศนิยม
Body plan บอดี้แปลนหรือรอยตัด ประกอบด้วยรูปด้านทางขวางครึ่งซีก 2 ด้าน หรือเส้นบรรจบของเรือ โดยทั้งสองซีกนี้จะมีเส้นกึ่งกลางแนวดิ่งแบ่งอยู่ โดยด้านขวามือเป็นรูปที่มองจากหัวเรือ และด้านซ้ายมือจะมองจากท้ายเรือ ในแบบแปลนจะมีรูปตัด เส้นดาดฟ้ากราบเรือ และเส้นฉาย (projections) ได้แก่เส้นแนวนํ้า เส้นบัทตอค (buttock) และเส้นตรวจหรือเส้นตัดเฉียง (diagonal)
Bollard พุกผูกเรือ
Boom แขนของปั้นจั่น, คันบูม, เครื่องเพลา เครื่องเสามีลักษณะกลมยาวมีแขนพับที่ปลายล่าง ปกติจะอยู่ที่เสากระโดงและมีเชือกลวดหรือพวงรอก (tackle) ที่ปลายบนของบูม ใช้ยกของจาก ห้องสินค้าหรือห้องเก็บของ เป็นต้น
Boottop, or boottopping ข้างเรือ พื้นผิวด้านนอกแผ่นเหล็กตัวเรืออยู่ระหว่างแนวนํ้าบรรทุกเบากับแนวนํ้า บรรทุกเต็มที่ Bracket ฉาก, แผ่นเหล็กหูช้าง
Brake horsepower แรงม้าเบรก แรงม้าที่ขับออกจากเครื่องยนต์ก่อนเข้าระบบเกียร์ทด
Breakwater แผงกั้นนํ้า กราบอ่อนที่วางเอียงทํามุมบนดาดฟ้าเรือ เป็นโครงสร้างที่ดาดฟ้าอากาศ เพื่อเบี่ยงให้นํ้าที่ซัดขึ้นมาบนหัวเรือหรือกราบเรือ ให้ออกไปท้ายเรือ
Bridge house ห้องสะพานเดินเรือ สิ่งปลูกสร้างที่อยู่ด้านบนหรือโครงสร้างส่วนบน โดยปกติห้องสะพานเดินเรือจะเป็นห้องบังคับควบคุมเรือ
Bulbous bow หัวเรือแบบกระเปาะ ลักษณะของหัวเรือที่โป่งยื่นออกมา เพื่อลดการฟันคลื่นของเรือในขณะที่วิ่งแหวกคลื่นและยังทําให้เรือมีความเร็วดีขึ้นเมื่อเรือวิ่งเปล่า
Bulk cargo สินค้าจํ านวนมาก, สินค้าไม่มีหีบห่อ, สินค้าเทกอง สินค้าที่ไม่มีการบรรจุลงกล่องหรือภาชนะใดๆ ใช้วิธีเทลงในระวางเลย เช่น สินค้าจําพวกนํ้ามัน ถ่านหิน สินแร่ เมล็ดพืช เป็นต้น
Bulkhead ผนังกั้นห้อง , ฝากั้น ผนังทางดิ่งใช้แบ่งเป็นห้องย่อยภายในเรือ ผนังกั้นห้องสามารถแบ่งได้หลายประเภทตามตําแหน่งที่ตั้ง การใช้ ชนิดของวัสดุหรือวิธีการประกอบ เช่น ผนังกั้นห้องหัวเรือสุด ผนังกั้นทางยาว-ทางขวาง ผนังกั้นนํ้าแบบลวด ตาข่าย แบบเสาฝังในผนัง เป็นต้น ผนังกั้นห้องที่มีส่วนต่อการรับภาระ ของเรือ เรียกว่าผนังกั้นกําลัง (strength bulkhead) ได้แก่ ผนังผนึกนํ้าผนัง กั้นนํ้ามัน และผนังกั้นแก๊สใช้ป้องกันการลุกลามของแก๊สและควัน
Bulkhead, after peak ผนังกั้นห้องท้ายเรือ ผนังกั้นห้องที่อยู่ท้ายเรือสุดเป็นผนังกั้นห้องทางขวางอยู่ติดกับโครงท้ายเรือ ใช้เป็นห้องอับเฉาหรือห้องกระซับ
Bulkhead, collision or forepeak ผนังกั้นห้องหัวเรือสุดผนังกั้นห้องที่อยู่หัวเรือแรกสุดเป็นผนังกั้นห้องทางขวางโดยกั้นตั้งแต่ท้องเรือจนถึงดาดฟ้าฟรีบอร์ด ออกแบบเพื่อป้องกันมิให้นํ้าทะลักเข้าระวางสินค้าในกรณีที่เรือเกิดความเสียหายเนื่องจากการชนกันทางหัวเรือ ตั้งอยู่ในระยะประมาณ 0.05 ของความยาวเรือนับจากหัวเรือ
Bulwark กราบอ่อน แผ่นเหล็กตั้งติดตลอดหัว-ท้ายเรืออยู่เหนือขอบของแผ่นเชียร์
Bunk ที่นอนในเรือหรือเตียงนอน ปกติจะสร้างติดกับผนัง
Butt ตะเข็บขวางรอยต่อทางขวางลํ าเรือในรอยประสานของแผ่นเหล็กตัวเรือ
Buttock เส้นตัดตัวเรือภาคท้ายที่กลางลํ า เป็นเส้นแนวตั้งตามยาว ที่ไม่ใช่เส้นกึ่งกลาง (Centerline)

Calk or caulk 1 การอุดหมันยาชัน การอัดตะเข็บตามดาดฟ้าไม้ด้วยด้ายดิบและยาเรือด้วย ชัน มารีนกลู เป็นต้น
Calk or caulk 2 การเหยียบตะเข็บแผ่นเหล็ก อัดหรือยํ้าด้วยค้อนตามร่องขอบโลหะเข้าด้วยกันเพื่อหยุดหรือป้องกันการรั่วซึม
Camber ดาดฟ้าโค้ง ความนูนของดาดฟ้า เป็นดาดฟ้านูนหรือโค้ง ด้านขวางลําเรือ เพื่อให้นํ้าที่สาดขึ้นไหลลงได้ ความนูนมาตรฐานของดาดฟ้าเปิด (Weather Deck) จะต้องเท่ากับ 1/50 ของความกว้างของเรือ Capstan เครื่องกว้านตั้ง เครื่องกว้านแกนตั้งใช้สําหรับดึงโซ่สมอหรือเชือกลวด
athodic protection การป้องกันการกัดกร่อน การขับเคลื่อนเรือจะเกิดปฏิกิริยาเป็นกระแสไฟ ดังนั้น การป้องกันการกัดกร่อนจากนํ้าทะเลโดยการใช้กระแสไฟฟ้าจ่ายผ่านอะโนดเฉื่อย นอกจากนี้ยังมีการใช้สังกะสีกันกร่อนหรืออะโนดโลหะผสมจากอลูมิเนียม แมกนีเซียมหรือสังกะสี ชุบด้วยสังกะสีติดตั้งในถังหรือส่วนที่อยู่ใต้นํ้า ของเปลือกเรือเพื่อป้องกันปฏิกิริยากัลวานิค
Center girder กระดูกงูตั้ง แผ่นเหล็กทางตั้งอยู่ที่เส้นกึ่งกลางระหว่างกระดูกงูแบนกับแผ่นท้องเรือ ด้านในหรือแผ่นเหล็กทับกระดูกงู ยาวไปตามความยาวของเรือ หรือเรียก center vertical keel (CVK) หรือ center keelson ก็ได้
Center of buoyancy (B) จุดศูนย์กลางกําลังลอย เป็นจุดศูนย์กลางทางเรขาคณิตของปริมาตรของวัตถุ (เรือ) ที่จม โดยผลรวมของการลอย การวัดให้วัดระยะจากกลางลําเรือหรือจากเสนฉากหัวหรือเส้นฉากท้ายนั้น เรียกว่า ศูนย์กลางการลอยตามยาว longitudinal center of buoyancy และถ้าวัดจากเส้นฐานหรือกระดูกงู (KB) เรียกว่า ศูนย์กลางการลอยทางดิ่ง vertical center of buoyancy
Center of floatation (F) or Center of gravity of waterplane จุดศูนย์ถ่วงพื้นที่แนวนํ้า เป็นจุดศูนย์กลางทางเรขาคณิตของพื้นที่แนวระนาบที่เสนแนวนํ้านั้น ๆ การวัดระยะให้วัดจากกลางลําเรือหรือจากเส้นฉากหัวหรือเส้นฉากท้าย เรียกว่า จุดศูนย์ถ่วงพื้นที่แนวนํ้าตามยาว (longitudinal center of floatation) และโดยทั่วไปจะใช้เป็นอัตราส่วนต่อความยาวแนวนํ้า
Center of gravity จุดศูนยถ่วงเป็นจุดศูนยกลางที่นํ้าหนักเรือทั้งหมดผ่าน การวัดระยะให้วัดจากกลางลํา เรือ เส้นฉากหัวหรือเส้นฉากท้าย และวัดจากเส้นฐานหรือจากกระดูกงู KG เราเรียกว่า จุดศูนย์ถ่วงตามยาว longitudinal center of gravity และจุด ศูนย์ถ่วงทางดิ่ง vertical center of gravity
Chain pipe ท่อโซ่
Chain locker ยุ้งโซ่เป็นห้องเก็บโซ่สมอ
Chain stopper ปากจับโซ่, โซ่ห้าม เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ตรึงโซ่ในขณะใช้งาน และใชตรึงสมอให้อยู่ในตําแหน่งในรูโซสมออีกด้วย
Chock ก้ามปูพาดเชือก เครื่องประกอบผิวเรียบติดตั้งอยูใกล้ขอบปากเรือที่ดาดฟ้าอากาศเพื่อให้เชือกลวดหรือเชือกสมอไนล่อนพาดผ่านเพื่อใชเทียบท่า fairlead ก็เรียก
Cleat ... ลูกตน เครื่องประกอบ มีแขนหรือเขา 2 ข้าง เป็นเหล็กหรือไม้ที่มีส่วนยื่น (Hom) ออกจากส่วนกลางทั้งสองข้าง ใช้ในการผูกเชือกและบังคับเชือก
Coaming, hatch.... ขอบตั้งปากระวางบน แผ่นเหล็กตั้งปากระวางเพื่อเป็นช่องเปิดและกันนํ้าเข้าลงเรือ
Cofferdam .....ช่องว่างท้องเรือที่แยกออกจากกัน เป็นห้องว่างอยู่ระหว่างผนังกั้นห้องหรือเปี๊ยะทั้ง 2 ด้าน เพื่อกันการรั่วซึมระหว่างห้อง
Compartmentation..... ห้องในเรือหรือที่ว่างใด ๆ ในเรือที่มีผนังกั้นไว้มีประตูผนึกนํ้าปิด เพื่อให้เรือคงลอยอยู่ได้ในกรณีที่เรือเกิดทะลุ
Cowl .....แผ่นโลหะที่ทําหน้าที่รับหรือบังคับทิทางกระแสอากาศเข้าสู่เครื่องระบายอากาศ
Crow’s nest .....รังกา เป็นที่สําหรับการเฝ้ามอง ปกติอยู่ที่หัวเสาตอนหัวเรือ
Cubic number ......คิวบิกนัมเบอร์ ผลคูณของความยาว ความกว้างและความลึกของเรือ หารด้วย 100
Curtain plate .....แผ่นกั้น , แผ่นเหล็กมนมุม เหล็กแผ่นหน้าแคบติดเป็นมุม 90 องศากับขอบดาดฟ้าตามข้างเก๋งเรือ

Davit ....หลักเดวิท แขนของเครนปั้นจั่นใช้สําหรับยกเรือโบ๊ต สมอเรือ เสบียง เป็นต้น Deadweight .....นํ้าหนักรวมของสินค้า วัสดุคงคลังและเชื้อเพลิงที่เรือบรรทุกไป คิดเป็นตัน Deadwood ......ไม้กันนํ้ารั่ว ส่วนของตัวเรือใช้รองรับเพลาใบจักร เพื่อความแข็งแรงของโครงสร้างรองรับการเข้าอู่ การเกย และอื่น ๆ โดยทั่วไปไม้กันนํ้ ารั่วนี้อยู่ปลายสุดท้ายเรือไม่จํ าเป็นต้องอยู่ตรงเส้นกึ่งกลาง โดยเฉพาะส่วนที่บางของเรือ จะอยู่ท้ายเรือค่อนไปทางตอนหน้าหางเสือ หรือใกล้กับหางเสือเรือ Deck .........ดาดฟ้าเรือ ชั้นพื้นในเรือเป็นแผ่นพื้นแผ่นกระดานหรือสิ่งปกคลุมเป็นชั้น ๆ ของโครงสร้างตัวเรือหรือโครงสร้างดาดฟ้าบนของเรือ Deck beam ......คานรับดาดฟ้า , ฝักมะขามเรือ ส่วนที่ทอดขวางรับดาดฟ้าและเป็นโครงเรือ Deckhouse ......เก๋งเรือแบบไม่ผนึกนํ้า ห้องที่สร้างบนดาดฟ้าบน เป็นห้องที่ไม่ได้ยื่นจรดไปถึงกราบ ถ้าจรดถึง กราบทั้งสองก็เรียกว่า Superstructure Deck machinery .........เครื่องจักรดาดฟ้า เป็นคําที่ใช้กับเครื่องหางเสือ กว้านตั้ง กว้านนอน เครื่องกว้านและเครื่อง กลอื่น ๆ ที่อยู่บนดาดฟ้าเรือ Deck stringer...... อเสดาดฟ้า , แผ่นสตริงเกอร์ดาดฟ้า แผ่นเหล็กตอนที่ชิดกราบเรือ ติดอยู่ที่ขอบนอกของดาดฟ้าเรือ
คำตอบที่ 15 Deck, weather....... ดาดฟ้าเปิด , ดาดฟ้าอากาศ Deep tanks .....ถังลึก เป็นถังที่จรดท้องเรือหรือท้องเรือชั้นในถึงดาดฟ้าล่าง โดยทั่วไปมีฝาปิด จึงใช้เป็นห้องเก็บสินค้าแห้ง Depth, molded...... ความลึกขอบระยะทางดิ่งวัดจากเส้นฐานถึงยอดของคานรับดาดฟ้าฟรีบอร์ดที่กราบข้างเรือโดยวัดที่กึ่งกลางความยาวเรือ Derrick....... ปั้นจั่นยกของ Diameter, steady-turning .....เส้นผ่าศูนย์กลางของวงหันเส้นผ่าศูนย์กลางของโค้งวงกลม วัดที่จุดศูนย์ถ่วงเรือ (CG) เมื่อเรือนั้นหันกลับลํ าได้สํ าเร็จ ดู (Advance) Diameter, tactical..... เส้นผ่าศูนย์กลางแทคติคอล ระยะเดินทางของเรือ วัดที่จุดศูนย์ถ่วงเรือ (CG) ที่เรือหันกลับยังเส้นทางเดิมทํ ามุม 180° เส้นผ่าศูนย์กลางแทคติคอลนี้มีค่าเท่ากับระยะวงหันของเรือที่ 180° Displacement, light....... ระวางขับนํ้ าบรรทุกเบานํ้าหนักเรือเปล่า รวมตัวเรือ เครื่องจักรกล เครื่องประกอบ เครื่องมืออุปกรณ์ บางครั้งก็เรียกว่า Light weight หรือ Light Ship Displacement, loaded (Δ) .....ระวางขับนํ้ าบรรทุกเต็มที่ เป็นระวางขับนํ้ าในขณะลอยลํ าอยู่ได้ที่กินนํ้ าลึกมากที่สุด เท่ากับ นํ้ าหนักระวางบรรทุกเบา (เรือเปล่า) รวมกับ นํ้ าหนักของสินค้า และนํ้ าหนักเดดเวท(วัสดุคงคลังและเชื้อเพลิง)
จาก โจ ชลประทาน 222.123.116.203 อังคาร, 17/7/2550 เวลา : 17:24
แก้ไขคำตอบ ลบคำตอบ 135613
คำตอบที่ 16 น้าโจผมนี่ไม่ธรรมดาจริงๆ
จาก hippyhippo 124.120.120.17 อังคาร, 17/7/2550 เวลา : 17:29
แก้ไขคำตอบ ลบคำตอบ 135614
คำตอบที่ 17 Double bottom...... ท้องเรือสองชั้น ห้องท้องเรือระหว่างท้องเรือชั้นในกับแผ่นเหล็กตัวเรือ ใช้เป็นถังอับเฉาท้องเรือ ถังนํ้ าจืด ถังนํ้ ามันเชื้อเพลิง เป็นต้น Doubling (doubler) plate .....แผ่นเหล็กดาม , แผ่นปะ แผ่นเหล็กที่ติดอยู่ด้านนอกหรือด้านในของแผ่นเหล็กอื่นให้ประสานติดกันเพื่อเพิ่มความแข็งแรงเป็นพิเศษ Draft..... กินนํ้าลึก Draft marks .....ตัวเลขบอกเรือกินนํ้าลึก , อัตรากินนํ้าลึกตัวเลขที่แสดงไว้ที่แนวหัวเรือและท้ายเรือภายนอกทั้งสองข้างเป็นเลขอาราบิค ระบบเมตริก บอกอัตรากินนํ้ าลึกเป็นเดซิเมตร ทุก ๆ สองเดซิเมตรขนาดตัวเลขแต่ละตัวต้องสูงสิบเซนติเมตร และให้ฐานตัวเลขเป็นแนวอัตรากินนํ้ าลึก Drag ......พฤติกรรมของเรือที่วิ่งลากท้ายเรือส่วนมากจะออกแบบให้มีกินนํ้ าลึกท้ายมากกว่ากินนํ้ าลึกหัวที่แนวนํ้ า ออกแบบ ผลต่างของการกินนํ้าลึกท้ายมีมากกว่ากินนํ้าลึกเรียกว่า drag Dry dock .......อู่แห้ง อู่เรือแบบที่มีประตูผนึกนํ้ า (Watertight Entrance) เมื่อรับเรือเข้าแล้วก็สูบนํ้ าออกจนหมดทํ าให้ซ่อมตัวเรือส่วนที่อยู่ใต้นํ้าได้ นิยมเรียกอู่แห้งชนิดลอยอยู่ในนํ้ า (Floating drydock) แต่เพียงสั้นๆ ว่า อู่ลอย(Floating Dock) Dunnage .......เครื่องรัดสินค้า วัสดุที่วางไว้ในระวางเรือเพื่อรองรับเป็นลิ่มอัดให้สินค้าอยู่กับที่ไม่เคลื่อนไปมา Dynamic stability .....ความทรงตัวพลวัตความสามารถของวัตถุที่พยายามตั้งตรง เมื่อมีแรงภายนอกกระทํ าต่อวัตถุนั้น
จาก โจ ชลประทาน อังคาร, 17/7/2550 เวลา : 17:31
แก้ไขคำตอบ ลบคำตอบ 135617
คำตอบที่ 18 E Endurance ........ความคงทน จํ านวนไมล์ที่เรือแล่นไปได้ตามอัตราความเร็วที่กํ าหนดหรือตามแรงม้าที่กํ าหนด ก่อนที่เชื้อเพลิงจะหมด Ensign staff .......ธงท้ายเรือเสาธงที่แสดงสัญชาติติดอยู่ท้ายเรือ Entrance......... บริเวณความยาวช่วงหัว ส่วนของเรือใต้นํ้ าด้านหัวที่บริเวณตัวเรือขนาน (parallel middlebody) หรือที่จุดซึ่งค่า Slope ของเส้นโค้งเนื้อที่หน้าตัดเป็นศูนย์ (ตรงข้ามกับ run) EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacon)........ทุ่นเครื่องส่งวิทยุฉุกเฉินสํ าหรับบอกตํ าบลที่ของยานพาหนะที่กํ าลังประสบภัย Erection ......ผนังตั้ง , เก๋งไม่ผนึกนํ้ า หมายถึงdeckhouse และ superstructure Escape trunk ช่องทางหนีเป็นห้องติดตั้งบันไดให้คนหลบหนีออกมาได้ ปกติจะจัดไว้ที่ท้ายปลายอุโมงค์เพลาไปยังดาดฟ้าเรือ Even keel........ เรือลอยลํ าตรงได้ระดับ ไม่เอียง เรือกินนํ้ าลึกท้ายเท่ากับกินนํ้ าลึกหัว หรือ เรืออยู่ในสภาพไม่มีทริม Expansion trunk or tank........ ถังขยายตัวห้องในเรือบรรทุกนํ้ ามันใช้บรรทุกนํ้ ามันสํ ารองเพื่อทดแทนการเปลี่ยนแปลงปริมาตรของสินค้า เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
จาก โจ ชลประทาน 222.123.116.203 อังคาร, 17/7/2550 เวลา : 17:40
แก้ไขคำตอบ ลบคำตอบ 135620
คำตอบที่ 19 F Fabricate .....การขึ้นรูปกระบวนการที่นํ าวัสดุในโรงงานมาประกอบกัน ในงานสร้างประกอบตัวเรือ ประกอบด้วย งานตัด งานขึ้นรูป งานพับ งานเจาะ งานคว้าน งานเซาะร่อง งานเจาะเดือย งานบากและงานเชื่อมประสาน Face plate ........แผ่นเหล็กทับหน้าแผ่นเหล็กเสริมติดที่ขอบของกงเวบ อเส ใช้เป็นปีกหรือครีบของโครงสร้าง Fairlead or fairleader...... ก้ามปู , รอดเชือก อุปกรณ์ที่ทํ าไว้ร้อยเชือก เป็นสิ่งที่ติดเอาไว้เพื่อให้เชือกหักเลี้ยวไปในทิศทางที่ประสงค์ Fender ......ลูกตะเพรา เครื่องมือที่ใช้ป้องกันมิให้เรือเสียหายโดยถูกครูดถลอก หรือชนกับท่าหรือเรืออื่นๆ ลูกตะเพรามักทํ าด้วยผ้าใบ ไม้ มัดเชือก หรือยางรถเก่า ๆ Floating dock....... อู่ลอย มีลักษณะเป็นอู่เรือที่จมอยู่ใต้นํ้า ขณะนํ าเรือเข้าซ่อมมีผนังเหล็กทั้งสองด้านยาวตลอดตัวอู่ มีประตูนํ้ าที่ผนังทั้ง 2 ด้านสํ าหรับปล่อยนํ้ าเข้าเพื่อให้หมอนจมอยู่ใต้ระดับของกระดูกงู เมื่อเรือเข้าอู่แล้วจึงสูบนํ้าออก ตัวอู่ก็จะลอยขึ้นพ้นระดับนํ้ า Floodable length FL....... ความยาวที่นํ้ าท่วม ความยาวเรือที่นํ้ าท่วมห้องได้โดยที่ไม่จมลงเกินกว่าเส้นแนวนําปลอดภัยหรือเส้นอัตราเผื่อ (safety or margin line) ความยาวที่นํ้ าท่วมผกผันได้ตลอดความยาวเรือ และจะมากสุดที่กลางลํ าและน้อยที่สุดที่บริเวณ ¼ ของ ความยาวเรือ
จาก โจ ชลประทาน 222.123.116.203 อังคาร, 17/7/2550 เวลา : 17:45
แก้ไขคำตอบ ลบคำตอบ 135621
คำตอบที่ 20 Floor....... เปี๊ยะแผ่นเหล็กตั้งทางขวางติดกับเปลือกเรือทุกๆ กง จากกระพุ้งเรือด้านหนึ่งจรดกับกระพุ้งเรืออีกด้านหนึ่ง Floor, open .......เปี๊ยะอ่อน ท้องเรือแบบสองชั้น เป็นโครงสร้างระบบกงทางขวางลักษณะเป็นซี่ Floor, solid ......เปี๊ยะแข็ง ท้องเรือแบบสองชั้น เป็นโครงสร้างระบบกงทางขวาง ติดเหล็กเอ็นหรือเคร่าเหล็กทางตั้ง เจาะเป็นรูหรือช่องเข้าออกได้เพื่อให้มีนํ้ าหนักน้อยลง หรือเพื่อให้นํ้ าไหลผ่านถึงกันได้ Flukes ........ผานสมอ ปลายแขนสมอตอนที่เป็นรูปสามเหลี่ยม Flush deck ship .......เรือดาดฟ้าโล่ง เรือที่ไม่ดาดฟ้าท้าย และดาดฟ้าหัวเรือ Fore ......ข้างหน้า , ไปทางหัวเรือ เป็นคํ าที่ใช้บ่งบอกส่วนของเรือหรือส่วนที่ติดกับหัวเรือ ใช้เรียกส่วนที่อยู่บนเรือตั้งแต่กึ่งกลางลํ าจนถึงหัวเรือ เช่น ภาคหัวเรือ ห้องระวางทางหัวและเสากระโดงหัวเรือ เป็นต้น Forecastle ......ดาดฟ้ายกหัวเรือห้องทางหัวเรือสุดที่อยู่บน upper deck มักใช้เป็นที่อยู่ของกะลาสี Forefoot ........ส่วนโค้งตรงทวนหัวต่อกับกระดูกงู หัวเรือตอนล่างตอนที่โค้งต่อกับกระดูกงู ตามธรรมดาถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระดูกงู Forepeak .......ห้องอับเฉาหัวเรือ ห้องผนึกนํ้ าอยู่หัวเรือสุดเป็นห้องแต่งทริมหัวเรือ
จาก โจ ชลประทาน 222.123.116.203 อังคาร, 17/7/2550 เวลา : 17:50
แก้ไขคำตอบ ลบคำตอบ 135623
คำตอบที่ 21 Frame....... กงเรือโครงสร้างทางขวางลักษณะคล้ายซี่โครงทํ าหน้าที่เสมือนซี่โครงของเรือ Freeboard .....ระยะกราบพ้นนํ้ าความสูงที่ข้างเรือนับจากแนวนํ้ าจนถึงดาดฟ้าบน Freeing port...... ช่องระบายนํ้ าช่องเปิดอยู่ส่วนล่างของกราบอ่อนเพื่อให้นํ้ าบนดาดฟ้าระบายออกได้เรือบางลํ าใช้ช่องระบายแบบบานพับโดยยอมให้นํ้ าระบายออกได้แต่จะปิดกลับป้องกันนํ้ าทะเลซัดเข้ามายังดาดฟ้าเรือ Full scantling ship ......เรือที่มีดาดฟ้าราบ แต่บางทีมีดาดฟ้ายกหัวเรือ ดาดฟ้าเดินเรือและดาดฟ้าท้ายเรือจึงทํ าให้กราบตํ่ า เป็นเรือบรรทุกสินค้าที่มีความแน่นสูง เช่น แร่ต่าง ๆ และกํ ามะถัน คํ าว่า ฟูลสแคนทลิง หมายถึง กง แผ่นเหล็ก ฯลฯที่หนา แข็งแรง และบรรทุกกินนํ้ าลึกมาก Funnel ปล่องเรือปล่องควันที่ใช้ส่งผ่านไอเสียจากเครื่องจักรขับเคลื่อนและเครื่องจัรช่วยขึ้นสู่บรรยากาศ
จาก โจ ชลประทาน อังคาร, 17/7/2550 เวลา : 17:54
แก้ไขคำตอบ ลบคำตอบ 135625
คำตอบที่ 22 G Galley .......ห้องครัวของเรือ Gallows ....แกลโล่ โครงสร้างรูปเกือกม้า ใช้สํ าหรับยกถุงอวนขึ้นบนดาดฟ้าของเรืออวนลาก Gangway 1 .....ช่องทางเดินในเรือ Gangway 2 .....ช่องทางเข้าเพื่อลงเรือ อยู่ที่หัวบันไดเป็นสะพานไม้หรือเหล็กเชื่อมต่อระหว่างเรือกับฝั่ง Gantry crane .......โครงยกหนัก , เครนแกนตรี้ เครื่องมือใช้ยกของ โดยทั่วไปเคลื่อนที่ไปตามราง มีตะขอแขวนใช้ยกของออกจากรถที่แล่นขวางกับตัวราง Garboard strake....... แผ่นเปลือกเรือแผ่นแรกที่ติดกับแผ่นกระดูกงู Girder......... อเส โครงสร้างทางยาวต่อเนื่องตั้งแต่หัวถึงท้ายเรือ อยู่ใต้ดาดฟ้าเรือเพื่อรองรับ คานรับดาดฟ้าและพื้นดาดฟ้าเรือ โดยทั่วไปจะใช้เสาเป็นตัวรองรับและวางห่างกันเป็นช่วง ๆ Girth...... อ้อมท้องเรือจากดาดฟ้าที่ปากเรืออ้อมใต้ท้องเรือ แล้วโอบขึ้นจนถึงดาดฟ้าที่ปากเรืออีกด้านหนึ่ง GMDSS Global Maritime Distress and Safety System.........ระบบความปลอดภัยและแจ้งเหตุภัยพิบัติทางทะเลทั่วโลก
จาก โจ ชลประทาน 222.123.116.203 อังคาร, 17/7/2550 เวลา : 18:03
แก้ไขคำตอบ ลบคำตอบ 135628
คำตอบที่ 23 Graving dock....... อู่แห้ง อู่เรือที่อยู่ใกล้แม่นํ้ าหรือชายทะเล เพื่อใช้ในการซ่อมเรือโดยเฉพาะไม่ใช่เพื่อการต่อเรือ เป็นอู่ที่สร้างขึ้นโดยการขุดเป็นบ่อลึกลงไป มีประตูปิด-เปิดให้เรือเข้าออกได้ จัดให้มีปั๊มสูบนํ้ าขนาดใหญ่เพื่อสูบนํ้ าออกและมีหมอนรองเรือเมื่อนํ้ าแห้ง Gross tonnage....... กรอสตันเนจ การวัดปริมาตรภายในตัวเรือ รวมทั้งที่คิดจากดาดฟ้าและห้องต่าง ๆถือว่าปริมาตร 100 ลูกบาศก์ฟุต เท่ากับ 1 ตันGudgeon รูเดือยหางเสือห่วงโลหะตรึงติดกับทวนท้ายเรือ มีรูรับเดือย(pintles) ของหางเสือ เพื่อให้หางเสือหันไปมาได้ Gypsy head .......หัวยิบซีถังรูปทรงกระบอกที่ต่อจากเพลาของเครื่องกว้าน เพื่อใช้ดึงเชือก
จาก โจ ชลประทาน 222.123.116.203 อังคาร, 17/7/2550 เวลา : 18:06
แก้ไขคำตอบ ลบคำตอบ 135632
คำตอบที่ 24 H Half beam .......บีมครึ่งความกว้างครึ่งหนึ่งของความกว้างของเรือตรงจุดที่มีความกว้างมากที่สุด Hatch (hatchway)...... ปากระวาง ช่องเปิดที่ดาดฟ้าเรือเป็นช่องบรรทุกหรือขนถ่ายสินค้า Hatch coaming ........ฝาขอบระวางขอบตั้งรอบ ๆ ฝาระวางและช่องเปิดอื่น ๆ บนดาดฟ้า เพื่อป้องกันนํ้ ามิให้ ไหลลงไปในห้อง Hawsepipe .........ท่อโซ่ , รูสมอ ท่อที่ต่อรูท่อโซ่ (Hawse hole) กับดาดฟ้าโซ่ (Cable deck) หรือดาดฟ้ายกซึ่งเป็นทางเดินของโซ่สมอจากเรือต่อกับตัวสมอ Heaving ........คลื่นยอขึ้นลง อาการยกของเรือขึ้นลงตามแกนดิ่งด้วยลูกคลื่น Heel or list ...........เอียง เรือเอียงเนื่องจากแรงลมหรือการเคลื่อนที่ของของหนัก Hogging ........เรือท้องดุ้ง แรงเครียดของเรือ ที่หัวและท้ายเรือ ตํ่ากว่าส่วนกลางลํา ดู (sagging) Holds .......ระวางสินค้า ห้องขนาดใหญ่ใต้ดาดฟ้า อันเป็นห้องที่บรรทุกสินค้า
จาก โจ ชลประทาน 222.123.116.203 อังคาร, 17/7/2550 เวลา : 18:27
แก้ไขคำตอบ ลบคำตอบ 135642
คำตอบที่ 25 Horn, rudder .........ฮอร์นหางเสือเหล็กหล่อหรือเหล็กที่เชื่อมประสานขนาดใหญ่ยื่นลงจากตัวเรืออยู่ติดกับท้ายใบจักรเป็นที่รองรับรูเดือยหางเสือที่ยึดกับรูรับเดือยแบบเดี่ยว ของหางเสือแบบกึ่งสมดุล Hub....... ดุมใบจักร Hull ........ตัวเรือ ตัวลํ าเรือรวมไปถึงแผ่นเหล็กตัวเรือ กง ดาดฟ้าเรือ ผนังกั้นห้อง เป็นต้น Hull engineering ........เครื่องจักรดาดฟ้า เครื่องจักรกลใด ๆ ที่อยู่ด้านนอกห้องเครื่องจักร Hydrofoil .....ปีกใต้นํ้ า , ไฮโดรฟอยล์ ชิ้นส่วนปีกใต้นํ้าเรียกว่า hydrofoil ปีกแต่ละข้างเป็นรูปตัดทรง aerofoil เหมือนปีกของเครื่องบิน มนที่ด้านหน้า โค้งตอนบน ค่อนข้างแบนด้านใต้และเรียวแหลมที่ด้านหลัง ติดอยู่กับใต้ลํ าเรือที่ด้านหน้าและด้านหลัง ฟอยล์จะช่วยสร้างแรงยกขณะที่ปีกใต้นํ้ ากํ าลังแล่นไปในนํ้ าด้วยรูปทรงของปีกฟอยล์ นํ้ าจะเคลื่อนไปด้านบนของฟอยล์เร็วกว่าด้านล่างทํ าให้ความดันลดลง ในขณะที่แรงดันข้างใต้สูงกว่า จึงช่วยยกลํ าเรือสูงขึ้นจากนํ้ าได้ Hydroplane........ เรือเหาะ , เรือเผินนํ้า เรือที่ออกแบบให้มีแรงยกจากการกระแทกของนํ้ า เป็นเรือยนต์ความเร็ว สูงที่แล่นไปตามผิวนํ้ า Hydrostatic curves....... เส้นโค้งไฮโดรสแตติกเส้นที่เขียนลงบนกระดาษแบบกริดแสดงรูปแบบคุณลักษณะของตัวเรือเช่น ระวางขับนํ้ า สัมประสิทธิ์แท่งตัน ที่ระยะกินนํ้ าลึกต่าง ๆ หรือเรียก Curves of form ก็ได้
จาก โจ ชลประทาน อังคาร, 17/7/2550 เวลา : 18:31
แก้ไขคำตอบ ลบคำตอบ 135646
คำตอบที่ 26 I I-beam ......เหล็กรูปตัว I ลักษณะหน้าตัดเป็นอักษรรูปตัว I Inboard ........ภายในเรือ Inboard profile .....รูปด้านแสดงภายในของเรือแบบที่แสดงการจัดเรียบเรียงภายในเรือ โดยตัดเส้นตามยาวเรือที่เส้นกึ่งกลางจากหัวเรือถึงท้ายเรือ Inclining experiment........ ทดลองการเอียงเรือวิธีการปฏิบัติเพื่อหาความสูง Metacentric Inner bottom ........ท้องเรือชั้นในด้านบนของพื้นเรือที่ท้องเรือสองชั้น (double bottom)เรียก tank top ก็ได้ Insert plate...... แผ่นเหล็กเสริมเหล็กแผ่นหนาเชื่อมกับแผ่นเหล็กธรรมดาเพื่อเพิ่มความแข็งแรงในจุดที่ต้องการรับนํ้ าหนักมากๆ Intercostal ........เป็นช่วง ๆ ไม่ต่อเนื่องโครงหรือชิ้นงานที่สร้างขึ้นมาให้แยกจากกันและไม่ได้ต่อเนื่องกัน อาทิเช่น เปี๊ยะ (Floors) กง (Frames) หรือคานรับดาดฟ้า (Beams) เป็นต้น Inverted angle .......ฉากเหล็กกลับปีก ฉากเหล็กรูปตัว L เชื่อมประสานที่ขาด้านยาวของฉากเหล็กกับแผ่นเหล็ก Isherwood system วิธีการต่อเรือแบบอิชเชอร์วูดใช้กงตามนอนเป็นส่วนใหญ่ เป็นแบบที่ไม่มีหูช้าง
จาก โจ ชลประทาน 222.123.116.203 อังคาร, 17/7/2550 เวลา : 18:36
แก้ไขคำตอบ ลบคำตอบ 135649
คำตอบที่ 27 J Jack staff .......เสาธงหัวเรือ Jacob’s ladder....... บันไดเชือก, บันไดลิง ใช้เพื่อเข้าออกระหว่างดาดฟ้าเรือกับเรือเล็กหรือสะพานเทียบเรือ Jib .......ใบรูปสามเหลี่ยมตามลํ าเรือ Jib-headed sail ......ใบเรือตามลํ าเรือที่มีลักษณะคล้ายใบ Jib Joggle......... แผ่นหยักขอบ
จาก โจ ชลประทาน 222.123.116.203 อังคาร, 17/7/2550 เวลา : 18:40
แก้ไขคำตอบ ลบคำตอบ 135653
คำตอบที่ 28 K Keel ..........กระดูกงู โครงสร้างสํ าคัญของเรือ กระดูกงูวางตามยาวที่ศูนย์กลางของท้องเรือจากทวนหัวถึงทวนท้าย เป็นที่ตั้งเปี๊ยะหรือแผ่นท้องเรือทางขวาง Keel, bilge......... กระดูกงูปีก Keel, center vertical .......กระดูกงูตั้ง Keel blocks ........หมอนรองกระดูกงู หมอนไม้หรือแท่งคอนกรีต เป็นที่วางกระดูกงูในขณะต่อเรือ Keel rider....... ทับหลังกระดูกงูแผ่นเหล็กที่วิ่งไปตามด้านบนของกระดูกงูตั้งของเรือแบบท้องชั้นเดียว Keelson, side ........กระดูกงูข้าง, ตะเฆ่ แผ่นเหล็กตั้งวางตลอดหัวและท้ายเรือ อยู่ข้างกระดูกงูตั้ง Kingpost .......เสาสั้น ๆ เป็นเสาพยุงคันบูมและสายโยงของปั้นจั่นที่ใช้ยกของบนเรือ Samson post ก็เรียก Knee, beam....... กงฉากยึดคานขวาง แผ่นหูช้างที่เชื่อมคานรับดาดฟ้ากับกงเรือ Kort nozzle..... ใบจักรคอร์ท นอซเซิล Knot (Kt) ........นอต อัตราความเร็วต่อชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 1 ไมล์ทะเลต่อชั่วโมง ระยะ 1 ไมล์ทะเลมีค่าเท่ากับ 1,852 เมตร (6,076.1 ฟุต)
จาก โจ ชลประทาน 222.123.116.203 อังคาร, 17/7/2550 เวลา : 18:44
แก้ไขคำตอบ ลบคำตอบ 135658
คำตอบที่ 29 L Length between perpendiculars (LPP)........ ความยาวระหว่างเส้นตั้งฉากเส้นตั้งฉากหัว คือ เส้นดิ่งที่ผ่านจุดตัดของเส้นแนวนํ้ าบรรทุกเต็มที่กับทวนหัวเส้นตั้งฉากท้าย คือ เส้นดิ่งที่เรือบรรทุกในแนวนํ้ าในฤดูร้อน (Summer load line) ผ่านหลังทวนท้ายเรือ หรือผ่านเส้นผ่าศูนย์กลางของก้านหางเสือถ้าเรือนั้นไม่มีทวนท้ายเรือ Length, overall (LOA) .........ความยาวเรือทั้งหมด ความยาวเรือทั้งหมดที่วัดจากหัวเรือสุดถึงท้ายเรือสุด Lifeboat...... เรือช่วยชีวิต , เรือชูชีพ Life raft....... แพชูชีพ แพชูชีพชนิดพับเก็บได้ นั่งได้หลายคนมีเครื่องอํ านวยความสะดวกการยังชีพในทะเลพร้อม ตามปกติปล่อยลมออกพับเก็บไว้ สูบลมเข้าเมื่อต้องการ Lightship weight........ นํ้ าหนักเรือเปล่านํ้ าหนักรวมของตัวเรือ เครื่องประกอบ เครื่องขับเคลื่อน เครื่องจักรกลต่างๆ เครื่องกํ าเนิดไฟฟ้าและเครื่องจักรช่วย Liverpool head........ อุปกรณ์โลหะติดที่ยอดของท่อควันไฟ เช่น ห้องครัว นํ้ าไหลเข้าได้น้อยแต่อากาศเข้าท่อได้สะดวก บางครั้งอาศัยแรงลมให้กลไกทํ างาน Load waterline (LWL)....... เส้นแสดงการบรรทุกเครื่องหมายที่เขียนไว้ที่แผ่นเปลือกข้างเรือ แสดงระดับการกินนํ้าสูงสุด(Maximum Draughts) ที่เรือจะรับสินค้าได้ในกรณีที่ระบุเอาไว้ Longitudinals .....ตามความยาว ใช้เรียกส่วนประกอบของโครงสร้างของเรือที่วางตามลํ าเรือ Long-tail boat........ เรือหางยาวเรือยนต์ขนาดเล็กใช้เครื่องยนต์เกาะท้ายเรือและต่อตรงเข้ากับเพลาใบจักร ที่ยื่นยาวออกไป เป็นเรือรับส่งผู้โดยสารต่อด้วยไม้เนื้ออ่อน มีนํ้ าหนักเบาลักษณะยาวแคบ เริ่มราวปี พ.ศ.2500 ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา Long tons...... หน่วยวัดนํ้ าหนัก มีค่าเท่ากับ 2240 ปอนด์ Loran ......คํ าย่อจาก Long Range Navigation ระบบช่วยการเดินเรือ ใช้หาที่เรือ โดยการวัดความต่างเวลาในการรับสัญญาณวิทยุ 2 ชุด ที่ส่งออกในขณะเดียวกัน Louver......... เกล็ดระบายอากาศช่องอากาศสํ าหรับระบายอากาศ ใบเกล็ดซ้อนกันเป็นมุม 45 องศา เพื่อ กันนํ้ าฝนหรือละอองนํ้ าเข้า
จาก โจ ชลประทาน 222.123.116.203 อังคาร, 17/7/2550 เวลา : 19:14
แก้ไขคำตอบ ลบคำตอบ 135679
คำตอบที่ 30 M Maneuverability .......ความคล่องแคล่วของเรือ การเปลี่ยนทิศทาง ตํ าบลที่ หรืออัตราความเร็วที่กํ าหนดไว้ เพื่อให้ถึงจุดหมายปลายทางที่ประสงค์ Manhole......... ช่องคนผ่านช่องที่เจาะพื้นดาดฟ้า ฝากั้น หรือด้านบนของถังนํ้ า เพื่อให้คนผ่านเข้าหรือลงไปได้ มักเจาะเป็นวงกลมหรือวงรี Mast .........เสากระโดง , เสาเรือ Messroom .......ห้องรับประทานอาหารในเรือ Midship ........กลางลํ าเรือ Midship section ............รูปตัดกึ่งกลางลํ า , ภาคตัดขวางกลางลํ า Model basin .........อ่างนํ้ าจํ าลองห้องทดลองที่ใช้ทํานายความต้านทานทางคุณลักษณะของเรือขนาดจริงและใช้ทํ าการศึกษาวิจัยและออกแบบเรือทางพลศาสตร์ของเหลว Mooring........... เครื่องเทียบ การผูกเรือกับฝั่ง โดยใช้เชือกเพื่อจํ ากัดเขตการเคลื่อนที่ของเรือ Mushroom..... ปล่องระบายลมที่ฝาครอบเป็นรูปดอกเห็ด Mushroom anchor ......สมอทอดทุ่น สมอลักษณะรูปหัวเห็ดหรือรูปร่ม


สนใจโฆษณาคลิ๊กที่นี่
อภิธานศัพท์เรือ
จาก โจ ชลประทาน 203.113.67.7 อังคารที่ , 17/7/2550เวลา : 10:30 อ่านแล้ว = 7487 ครั้ง เก็บเข้ากระทู้ส่วนตัว แจ้งลบ ส่งหาเพื่อน
เนื่องจากมีเพื่อนๆเล่นเรือเคยถามมาในบอร์ดนี้ เรื่อง อภิธานศัพท์เรือ...หรือศัพท์เรือน่ารู้.พอดีผมพอมีสะสมใว้บ้าง..จากเวบไหนจำไม่ได้แฮะ....พวกเราจะต่อเรือกันเองก็เยอะ คู่มือหรือแบบเรือก็มักจะมีแต่ภาษาอังกฤษ...ผมเองก็กำลังศึกษาอยากต่อเรือบ้างเหมือนกัน..แบ่งๆกันดูครับ
แจ้งเพื่อเก็บขึ้นกระทู้พิเศษ คลิ๊กที่นี่
คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 จาก >>> 1 2 3
คำตอบที่ 31 N Nautical mile....... ไมล์ทะเล ระยะทาง 1,852 เมตร หรือ 6,076.1 ฟุต ในการทํ าแผนที่เดินเรือได้กํ าหนด ให้ระยะทาง 1 ไมล์ทะเลมีความยาว = 6080 ฟุต ซึ่งมาจากระยะทางของ ส่วนโค้งผิวโลกที่เส้นผ่าศูนย์กลางที่มุม 1 ลิปดา ดังนั้น เส้นรอบวงของ โลกที่เส้นผ่าศูนย์กลาง =6080x60x360/3.28084/1000 = 40,029 กิโลเมตร หรือรัศมีของโลกเฉลี่ย 40029/π/2 = 6,371 กิโลเมตร NAVTEX - Navigation Telex ........ระบบการส่งกระจายข่าวสารที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในทะเลโดยเฉพาะ ในเรื่องเกี่ยวกับสภาพอากาศ คํ าเตือนเกี่ยวกับการเดินเรือ การแจ้งเตือนภัย พายุ การก่อตัวของนํ้ าแข็งในทะเล การคาดหมายลักษณะอากาศ Net tonnage .........การวัดปริมาตรภายในเรือของสินค้า เฉพาะที่ใช้ขนสินค้าหรือผู้โดยสารได้เท่านั้น ซึ่งก็คือ Gross tonnage ของเรือลํ านั้นลบด้วยระวางที่ใช้ในการ เดินเรือ คือ ระวางที่ไม่มีประโยชน์ในการหาเงิน แต่เป็นประโยชน์ในการเดินเรือ เช่น ห้องเครื่องจักร ห้องถือท้าย ห้องกะลาสี เป็นต้น
จาก โจ ชลประทาน 222.123.116.203 อังคาร, 17/7/2550 เวลา : 19:34
แก้ไขคำตอบ ลบคำตอบ 135691
คำตอบที่ 32 O OBO .......คํ าย่อของ เรือบรรทุกนํ้ ามัน (carry oil), เรือสินค้า (bulk cargos) หรือเรือบรรทุกแร่ดิบ (ore cargos) One compartment subdivision ........การแบ่งเรือเป็นระวางห้องการแบ่งระวางตามมาตรฐานด้วยการกั้นผนัง เป็นผลให้เรือลอยอยู่ได้เมื่อเรือทะลุ Outboard ........รูปด้านข้างแสดงภายนอกของเรือ ใช้แสดงส่วนประกอบภายนอก Outfitting ......เครื่องประกอบตัวเรือ Overhang .....หัวเรือ หรือท้ายเรือที่ยื่นออกเลยทวนหัวหรือทวนท้าย
จาก โจ ชลประทาน 222.123.116.203 อังคาร, 17/7/2550 เวลา : 19:39
แก้ไขคำตอบ ลบคำตอบ 135692
คำตอบที่ 33 P Panting frames........ กงส่วนหัวและท้ายเรือ เพื่อป้องกันการเกิดเสียงที่เกิดจากแรงอัดนํ้ ากับแผ่นเหล็กตัวเรือ Parallel middlebody......... ส่วนของตัวเรือบริเวณกลางลํ า (Amidships) ส่วนกลางลํ าเรือ ที่เส้น contour ใต้แนวนํ้ าของตัวเรือไม่เปลี่ยนแปลง Paravane........ พาราเวน , สมอถ่วง แผ่นปีกใต้นํ้ า (foil) ที่เมื่อเรือลากแล้วจะเหออกทางข้าง ใช้เป็นอุปกรณ์กันโคลง stabilizer ในขณะทํ าการการประมงของเรือลากกุ้งคันถ่าง doublerig shrimp trawler นิยมมากในแถบอ่าวเม็กซิโก และแอตแลนติกเหนือ Peak ..........ห้องท้ายเรือ, ห้องหัวเรือ Period (T) .......ช่วงระยะเวลาครบ 1 รอบ การโคลงของเรือจากกราบซ้ายไปกราบขวาและกลับมายังกราบซ้ายดังเดิม Permenability ........นํ้ าซึมเข้าไปได้ ความจุของที่ว่างที่ยอมให้นํ้ าซึมเข้าได้ สุดแต่เนื้อที่ว่าง Perpendiculars .......เส้นตั้งฉาก เส้นตรงที่ลากผ่านเส้นแนวนํ้ าบรรทุกที่จุดประจํ าตามกฎ ดังนี้ Aft or after perpendicular (AP) เส้นตั้งฉากท้ายลากผ่านจุดประจํ าที่ท้ายเรือ โดยทั่วไปอยู่ที่ทวนท้าย หรือเส้นกึ่งกลางของหางเสือสํ าหรับเรือที่ไม่มีทวนท้าย Forward perpendicular (FP) เส้นตั้งฉากหัวลากผ่านจุดประจํ าที่หัวเรือ โดยทั่วไปอยู่ที่ด้านหน้าของทวนหัวตัดกับเส้นแนวนํ้ าบรรทุก
จาก โจ ชลประทาน 222.123.116.203 อังคาร, 17/7/2550 เวลา : 19:43
แก้ไขคำตอบ ลบคำตอบ 135695
คำตอบที่ 34 Pier.......... เขื่อนของท่าเรือ ส่วนที่ยื่นออกไปในนํ้ าเป็นมุมฉากกับฝั่ง มีความลึกพอที่จะจอดเทียบเรือ Pillar .......เสาคํ้ า โครงหรือเสาทางตั้งเป็นส่วนรองรับคานรับดาดฟ้า พื้นดาดฟ้าเรียบหรือโครงสร้างอื่นที่คล้ายกัน ; stanchion ก็เรียก Pintles .........เดือยหางเสือ หมุดหรือสลัก ทํ าหน้าที่เป็นแกนหันหางเสือ สอดเข้ากับรูเดือยหางเสือที่ทวนท้าย Pitch (P) ......มุมบิดของใบจักร , พิทช์ใบจักร มุมบิดของหน้าตัดปีกใบจักรที่รัศมี r กํ าหนดให้ P = 2πr tan φ โดย φ เป็นมุมระหว่างเส้นคอร์ดของหน้าตัด ตัดกับหน้าระนาบถึงแกนใบจักรมุมนี้ Pitching....... การที่หัวเรือสับลงมุมของเรือที่เกิดการแกว่งไปมาตามแกนทางขวาง แม้ว่าการที่หัวเรือสับลงเป็นการเคลื่อนไปในวงแคบ ๆ ที่กระทํ าในคลื่น เกิดขึ้นได้กับเรือยนต์ ความเร็วสูงในนํ้ าราบเรียบภายใต้เงื่อนไขบางประการ ดู (porpoising) Pivot point....... จุดหมุน จุดในเรือตรงที่เป็นแกนหันเมื่อหมุนพังงา Planking .......ไม้กระดานไม้กระดานคลุมดาดฟ้าเรือ หรือไม้กระดานเปลือกเรือ เป็นต้น Platform........ ดาดฟ้าล่าง ดาดฟ้าเรียบ Plimsoll mark .........ขีดเครื่องหมายแนวนํ้ าบรรทุกเครื่องหมายที่ข้างเรือค้าแสดงแนวบรรทุกที่ปลอดภัยสําหรับเรือลํ านั้น เมื่ออยู่ในนํ้ าจืดหรือนํ้ าเค็มในฤดูกาลต่าง ๆ
จาก โจ ชลประทาน 222.123.116.203 อังคาร, 17/7/2550 เวลา : 19:47
แก้ไขคำตอบ ลบคำตอบ 135697
คำตอบที่ 35 Pontoon ........ทุ่นลอย, เรือโป๊ะ Poop ..........ดาดฟ้าท้ายเรือ ห้องบนดาดฟ้าชั้นบน(Upper Deck) อยู่ท้ายเรือสุดเป็น Superstructure ด้วย Porpoising ........อาการเรือกระโดด อาการกระโดดของเรือยนต์ความเร็วสูงที่ผิวนํ้ าราบเรียบ เป็นอาการแบบ คลื่นยอผสมกับอาการสับลง คล้ายอาการกระโดดของปลาโลมา Porthole, Portlight...... ช่องแสงสว่าง Port side.......... กราบซ้าย เมื่อหันหน้าไปทางหัวเรือ ตรงข้ามกับ starboard Pounding ........การกระแทกท้องเรือของนํ้ า เรือตกกระแทกพื้นนํ้ าอย่างแรงเพราะถูกคลื่นยอโดยนํ้ากระแทกเข้าข้างหรือท้องเรือ เนื่องจากความเร็วเรือ ความเร็วนํ้าหรือทั้งสองอย่าง การกระแทกท้องเรือ (pounding) แตกต่างกับการกระแทกหัวเรือ (slamming)แม้ว่าจะรุนแรงแต่ไม่ถึงกับหยุดอยู่กับที่ Prismatic coefficient (CP)....... สัมประสิทธิ์ปริซึม อัตราส่วนของปริมาตร ∇ ต่อความยาวเรือ L กับพื้นที่หน้าตัดมากสุดของเรือ AX บางครั้งก็เรียก longitudinal prismatic coefficient ใช้สูตรว่า CP =∇/L AXสัมประสิทธิ์ปริซึมยังใช้อ้างถึงส่วนที่แตกต่างของเรือได้อีกด้วย อาทิเช่น ภาคท้าย ภาคหัว ความยาวช่วงหัว ความยาวช่วงท้าย ในกรณีที่จะหาความยาวเรือโดยทราบพื้นที่หน้าตัด Profile .........รูปด้านข้างเส้นรอบนอกของเรือที่ฉายลงบนพื้นราบในทิศทางความยาวทางดิ่ง แสดงเส้นรอบนอกส่วนต่าง ๆ ของเรือ เช่น ทวนหัว ทวนท้าย และหางเสือเรือ
จาก โจ ชลประทาน 222.123.116.203 อังคาร, 17/7/2550 เวลา : 19:53
แก้ไขคำตอบ ลบคำตอบ 135700
คำตอบที่ 36 Promenade deck....... ดาดฟ้าโปร์มินาด ดาดฟ้าที่ใช้เดินตากอากาศพักผ่อน Propeller....... ใบจักร อุปกรณ์มีลักษณะคล้ายเกลียวทํ าหน้าที่ขับให้เรือแล่นไปได้ ประกอบด้วย2 ปีกหรือมากกว่า บางครั้งก็เรียกว่า screw หรือ wheelใบจักรแบบสกร ู จะประกอบด้วย ดุมใบจักรและปีกใบจักรแบบติตาย ปีกใบจักรทํ าหน้าที่สร้างแรงยกในขณะที่หมุน และแรงยกจะทํ าให้เกิดการผลักรุนและกํ าลังบิด (torque) ที่ขับกํลังจากเครื่องยนต์ Basic screw propeller ใบจักรสกรู โดยทั่วไปหมายถึง ใบจักร 3 ปีก แบบติดตาย Adjustable-pitch propeller เป็นแบบที่สามารถปรับมุมบิดของปีกใบจักรได้ เมื่อใบจักรหยุดหมุน Contrarotating propeller แบบ 2 ใบจักรที่หมุนทวนตรงข้ามกับแกนเพลา Controllable-pitch propeller ใบจักรกลับพิทช์ได้ ใบจักรที่ปีกสามารถปรับมุมบิดเป็นพิทช์ประสิทธิผลในขณะใบจักรกํ าลังหมุนอยู่ และสามารถปรับมุมบิดให้ถอยหลังได้โดยไม่ต้องกลับหมุนเพลาบางครั้งเรียกว่า controllable reversible-pitch propeller Cycloidal propeller ใบจักรแบบจานหมุน ประกอบด้วยชุดจานหมุนแบนใต้ท้องเรือ มีใบจักรทางดิ่งทํ าหน้าที่คล้ายหางเสือเรือจะหมุนไปรอบจานเกิดแรงผลัก เป็นแบบที่มีความคล่องตัวดีเยี่ยม ได้แก่ แบบวอยท์ชไนเดอร์ Ducted propeller ใบจักรท่อ ใบจักรที่มีโพรงท่อสั้น ๆ มีศูนย์กลางร่วมกันกับเพลา โพรงท่อหรือหัวฉีด ทํ าหน้าที่ควบคุมการขยายหรือบีบกระแสการไหลลื่น ที่รู้จักกันดี ได้แก่แบบ Kort nozzle และแบบ pump jet Fully cavitating propeller ใบจักรที่ออกแบบเพื่อให้มีประสิทธิภาพ เกิดโพรงอากาศที่ปีกใบจักรน้อย มาก หน้าตัดของปีกใบจักรมีความสัมพันธ์โดยที่ขอบนํ ามีประสิทธิภาพ มากกับขอบตามที่ให้ความแข็งแรง เราเรียกว่า supercavitating propeller Interface propeller เป็นแบบระบายโพรงอากาศเต็มตัว ออกแบบเพื่อใช้กับเนื้อที่ของปลายใบ จักรที่หมุนวาดเป็นวงกลมที่จมในนํ้ าเท่านั้น ใบจักรแบบนี้ใช้กับเรือยนต์ ความเร็วสูง เช่น เรือผิวนํ้ าจะมีเพลาและโยงโย่เป็นส่วนที่จมใต้นํ้ าจึงต้องพิจารณาถึงความต้านทานที่เพิ่มขึ้นด้วย จะเรียก partially submerged หรือ surface propellers ก็ได้
จาก โจ ชลประทาน อังคาร, 17/7/2550 เวลา : 19:58
แก้ไขคำตอบ ลบคำตอบ 135701
คำตอบที่ 37 Ring propeller ใบจักรชนิดวงแหวน ใบจักรที่มีโพรงท่อสั้นมากติดกับปลายสุดของปีกใบจักรและหมุนใบจักรไปตามวงแหวน banded propeller ก็เรียก Steerable ducted propeller โพรงใบจักรที่สามารถหันได้ทางดิ่งทํ าหน้าที่บังคับแทนหางเสือได้ Supercavitating propeller ดู (Fully cavitating propeller)Tandem propeller ใบจักร 2 ชุด เรียงตามกันบนเพลาเดียวกันVentilated propeller เป็นแบบ Fully cavitating แต่ทว่าจัดให้อากาศเข้าไปยังโพรงอากาศเพื่อให้เกิดพัฒนาการอย่างเต็มที่ Vertical axis propeller คํ าเดียวกันกับ cycloidal propeller Propeller boss .......ดุมแกนใบจักร ดู bossing Propeller post........ ทวนใบจักร เป็นที่ยึดปลายท่อใบจักรและช่วยรองรับปลายเพลาใบจักร ดู(Stern frame)
จาก โจ ชลประทาน 222.123.116.203 อังคาร, 17/7/2550 เวลา : 20:03
แก้ไขคำตอบ ลบคำตอบ 135702
คำตอบที่ 38 Q Quadrant .......พังงาวงเดือน พังงาวงเดือน (Yoke) ที่สวมบนยอดของหางเสือ (Rudder Stock) โยงติดกับเชือกหางเสือ (Steering Chain) Quartering sea .......คลื่นที่เข้าหาเรือที่มุม 45 องศาทางหัวหรือท้ายเรือ Quarters ........ห้องพักผ่อนหรือห้องนอนในเรือส่วนหนึ่งของเรือที่เป็นที่อยู่อาศัยของลูกเรือ Quarter wheels......... วงล้อใบจักรข้างแบบคู่ติดที่ท้ายเรือ Quay........ ท่าเทียบเรือท่าเทียบเรือที่สร้างไปตามแนวฝั่งใช้ในการขนถ่ายสินค้าและรับส่งคนโดยสาร Quenching .......การชุบแข็ง การทํ าเหล็กเหนียว ด้วยการให้ความร้อนถึงอุณหภูมิและรักษาอุณหภูมิไว้จากนั้นทํ าให้เย็นลงอย่างฉับพลันด้วยนํ้ าหรือนํ้ ามัน เพื่อทํ าให้แกร่งขึ้น
จาก โจ ชลประทาน 222.123.116.203 อังคาร, 17/7/2550 เวลา : 20:26
แก้ไขคำตอบ ลบคำตอบ 135704
คำตอบที่ 39 โหพี่คร๊าบ อ่านแล้วตาลายเลย แจ๋วจริงกระทู้นี้
จาก JOEANN 125.27.7.29 อังคาร, 17/7/2550 เวลา : 20:59
แก้ไขคำตอบ ลบคำตอบ 135705
คำตอบที่ 40 Rabbet.......... แนวฝังเปลือกเรือ ร่องรอยบากในโครงสร้างเป็นที่บรรจบหรือสุดขอบของโครงสร้างอื่นที่ฝังติดตายอยู่ที่ผิว เพื่อให้ผิวของโครงสร้างนั้นราบเรียบ แนวฝังเปลือกเรือนี้อยู่ที่ทวนหัวหรือโครงท้ายเรือ Rail .........ราวกันตก ท่อหรือโซ่แนวระนาบเป็นราวกั้น ใช้แทนกราบอ่อนก็ได้ Rake 1......... เป็นคํ าที่ใช้กับมุมเอนตามความยาวของเรือ เช่น เสากระโดง ปล่องเรือ Rake 2........ แผ่นเรค คล้ายทวนหัว ในเรือท้องแบนตามลํ านํ้ าหรือเรือลํ าเลียงเดินทะเลบางลํ า จะเป็นส่วนของตัวลํ าเรือที่ท้องเรือยกขึ้นจากกลางลํ าจนถึงดาดฟ้าเป็นที่กันชนหัวเรือ Reduction gear.......... เฟืองทด , เกียร์ทด จักรเฟืองที่ลดอัตราเร็วในการหมุนของเครื่องจักรให้ลดความเร็วลง แต่กํ าลังยังคงที่ Reefer........ เรือห้องเย็น เรือบรรทุกสินค้าที่มีห้องเย็น ย่อจาก refrigerator หรือ refrigerated Registered tonnage การวัดขนาดของเรือโดยอาศัยปริมาตรภายในเรือบันทึกลงในใบทะเบียน เรือจะกล่าวเป็น Net tonnage หรือ gross tonnage ก็ได้ Reverse frame .......กงปีกกลับ ท่อนเหล็กเป็นโครงบนสุดของเปี๊ยะอ่อน อยู่ด้านติดกับท้องเรือชั้นใน
จาก โจ ชลประทาน พุธ, 18/7/2550 เวลา : 06:07
แก้ไขคำตอบ ลบคำตอบ 135795
คำตอบที่ 41 Resistance (R) .......ความต้านทานแรงที่กระทํ าต่อของไหลที่เคลื่อนที่โดยกระทํ าในทิศตรงกันข้าม ขนานกับแกนการเคลื่อนที่ของวัตถุ resistance........ เป็นคํ าที่ใช้กับเรือในทางพลศาสตร์ของเหลวในขณะที่ Drag ใช้กับวัตถุที่จมใต้นํ้ า เช่น foil ในทางอากาศพลศาสตร์ Resonance ......การสั่นที่ได้จังหวะเดียวกันปรากฏการณ์ของคลื่นที่สั่นได้จังหวะและได้ระดับกัน เป็นภาวะทาง พลวัต ได้แก่ ความถี่กระตุ้น(ความถี่ของปีกใบจักร) เท่ากับความถี่การสั่นธรรมชาติ Rider plate....... แผ่นเหล็กทับหลังแผ่นเหล็กแบนที่แนบติดที่ด้านบนของกระดูกงูตั้งยาวต่อเนื่องกัน Rigging .........เชือก เสา เพลาใบบรรดาเชือก โซ่ และเครื่องมือ ใช้ในการปฏิบัติงานกับเสาเรือ พรวน เพลา และใบเรือ เชือกที่ตึงอยู่กับที่ เรียกว่า เชือกตาย (Standing rigging)เช่น สะวาย (Stay) นบบรัน (Shrouds) ฟอระดี (Backstay) ฯลฯ ส่วนเชือกที่โยงอยู่ แต่เคลื่อนเปลี่ยนที่ได้เพื่อปฏิบัติงาน เช่น สายเรียวใบ (Halyards)หรือสายชักธงสัญญาณ (Signal halyards) นั้น เรียกว่า เชือกเป็น (Sliding rigging) หรือ (Running rigging) Rise of floor....... ความชันท้องเรือ Root ........โคนใบจักร ส่วนของปีกใบจักรอยู่ติดกับดุมใบจักร Ro-Ro or Ro/Ro .......คํ าย่อของเรือบรรทุกผู้โดยสารและล้อเลื่อน Roll-on/Roll-off โดยให้รถบรรทุกสินค้าขับขึ้นลงเรือได้เองโดยผ่านทางลาด ramp Rubbing
จาก โจ ชลประทาน 222.123.36.40 พุธ, 18/7/2550 เวลา : 06:12
แก้ไขคำตอบ ลบคำตอบ 135797
คำตอบที่ 42 Rubbing piece......... ราโทไม้รูปโค้งด้านหนึ่งแบนทาบกับเนื้อเรือนอกกราบ อีกด้านโค้งเป็นหลังเต่าติดอยู่ใต้กราบเล็กน้อยสํ าหรับรับการกระแทกเมื่อเรือเข้าเทียบหรือ เสียดสีกับสิ่งใด ใช้ Rubber , Rubbing strake หรือRubbing wale ก็ได้ Rudder........ หางเสือเรือ อุปกรณ์ที่ใช้บังคับเรือ มีแผ่นเหล็กทางตั้งห้อยที่ทวนท้ายหรือทวนรับหางเสือ ทั่วไปหางเสือเคลื่อนหันไปมาได้ขวา-ซ้าย ข้างละประมาณ 35 องศา มีหลายประเภทดังนี้ Balanced or semi-balanced หางเสือสมดุลหรือหางเสือกึ่งสมดุล Compound หางเสือแบบผสมอุปกรณ์บังคับเป็นappendage ทางดิ่งที่ขอบท้ายเรือ หางเสือเป็นแบบถอดออกได้หรือแบบแขวน ดู (Flap) Contra หางเสือคอนทรา หางเสือแบบนี้ตอนปลายปีก แบ่งออกเป็น 2 ตอนเท่าๆกัน ตอนบนปิดไป ทางขวาและตอนล่างปิดไปทางซ้าย ซึ่งที่ทวนรับเพลาใบจักรจะหักไปใน ทิศตรงข้ามกับหางเสือ กระแสนํ้ าที่มากระทบกับใบหางเสือมีปฏิกิริยาเร็ว ขึ้น การหักหางเสือเป็นมุมมากๆนั้น จะลดความเร็วของเรือลง แต่ไม่ได้ทํ าให้วงหันของเรือเล็กลง Flap หางเสือแฟล็ป อุปกรณ์บังคับแบบขยับตัวได้โดยห้อยหางเสือที่ตัวเรือ กระดูกงูตั้ง หรือครีบ หางเสือประเภทนี้เป็นชื่อเรียกของปีกเครื่องบินที่แผงด้านหลังยืด ออกและย้อยลงได้ Offset หางเสือออฟเซท หางเสือชดเชยจากศูนย์กลางพื้นผิวที่เปียกนํ้ าแต่ละกราบ Spade หางเสือสเปด อุปกรณ์บังคับแบบเคลื่อนที่ได้อยู่ใต้ทวนท้าย ไม่มีสิ่งใดพยุงที่หน้าหรือ ด้านใต้หางเสือ แกนหางเสือของหางเสือแบบนี้ได้รับแรงเค้นตัดสูงมากทาง ตอนบนของแกนหางเสือและลดน้อยลงเป็นสูญที่แกนหางเสือล่างสุด ยิ่งกว่านั้นแกนหางเสือแบบนี้ยังต้องคํ านึงถึง torque แรงบิดรวมเข้าอีกด้วย
จาก โจ ชลประทาน 222.123.36.40 พุธ, 18/7/2550 เวลา : 06:18
แก้ไขคำตอบ ลบคำตอบ 135798
คำตอบที่ 43 Rudder post....... ทวนรับหางเสือ, ก้านหางเสือโครงสร้างทางตั้งหรือเกือบตั้งตรง เป็นที่ห้อยหรือรองรับเครื่องหางเสือ Rudder stock ........ก้านหางเสือ ส่วนตั้งของหางเสือ ซึ่งเป็นที่ติดแผ่นหางเสือ Rudder stop....... เครื่องห้ามหางเสือเดือยที่ติดบนหางเสือ เพื่อกันมิให้หางเสือหันเกิน 37 องศาทางขวา-ซ้าย โดยทั่วไปหางเสือหันขวา-ซ้ายได้สูงสุดได้ 35 องศาสําหรับ เรือเดิน ทะเล ส่วนของเรือใต้นํ้ าด้านท้ายที่บริเวณตัวเรือขนาน (parallel middlebody)หรือ ที่จุดซึ่งค่า Slope ของเส้นโค้งเนื้อที่หน้าตัดเป็นศูนย์ (ตรงข้ามกับentrance)
จาก โจ ชลประทาน 222.123.36.40 พุธ, 18/7/2550 เวลา : 06:21
แก้ไขคำตอบ ลบคำตอบ 135799
คำตอบที่ 44 S Sacrificial anode .......โลหะที่ติดกับตัวเรือเหล็กทํ าหน้าที่จ่ายอิออนไปยังคาโทด ป้องกันไม่ให้เหล็กตัวเรือกัดกร่อนไปเนื่องจากปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี โดยมากใช้แผ่นสังกะสีประกบกับผิวของเรือเหล็ก สังกะสีจะถูกกัดกร่อนไปแทน เรียกว่าอาโนดซาคริฟิเชียล (anode sacrificial) Sagging .......เรือตกท้องช้างแรงเครียดของเรือที่ส่วนกลางลํ าอยู่ตํ่ ากว่าส่วนหัวเรือและท้ายเรือ Scantling........... ขนาดหน้าตัดของโครงสร้างเรือ Scantling Draft ........กินนํ้ าลึกสแคนลิ้งเรือกินนํ้ าลึกมากสุดที่ต้องการความแข็งแรง ปกติกินนํ้ าลึกสแคนลิ้ง จะน้อยกว่ากินนํ้ าลึกของเรือถึงระยะฟรีบอร์ดใช้ในการคํานวณตามกฎอนุสัญญาว่าด้วยแนวนํ้ าบรรทุก (Load Line Convention) Scuppers ...........ช่องระบายนํ้ าดาดฟ้าช่องระบายนํ้ าจากรางนํ้ าให้นํ้ าไหลจากดาดฟ้าออกนอกเรือ Scuttle......... ช่องกระจกกั้นนํ้ าช่องกลมที่เจาะไว้ตามข้างเรือและดาดฟ้าเรือหรือตามห้องที่ต้องปิดเปิดเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้ภายในลํ าเรือ และเพื่อให้แสงสว่างเข้าตามช่องนี้ได้
จาก โจ ชลประทาน พุธ, 18/7/2550 เวลา : 06:24
แก้ไขคำตอบ ลบคำตอบ 135800
คำตอบที่ 45 Sea chest .......กระโปรงนํ้ าทะเลท่อทางเข้าระหว่างข้างเรือใต้แนวนํ้ าเป็นที่รับนํ้ าทะเล ยึดกับฝากรองชนิด ถอดได้ ลิ้นนํ้ าทะเลและท่อทางเชื่อมต่อกับกระโปรงนํ้าทะเลเพื่อนํ านํ้ าไว้ใช้ในเรือ เช่น ในระบบหล่อเย็น ระบบดับเพลิงหรือระบบสุขภัณฑ์ Seafarer......... คนประจํ าเรือ , ผู้ทํ าการในเรือ Seakindliness....... เอกลักษณ์ของเรือ ที่แสดงออกในขณะคลื่นลมแรง และทรงตัวเข้ากับสภาพต่างๆ ของทะเลได้เป็นอย่างดี Seam......... ตะเข็บตามยาว Sea State .........ระดับภาวะทะเลมาตรากํ าหนดภาวะทะเลโดยใช้ตัวเลข กํ าหนด
จาก โจ ชลประทาน 222.123.36.40 พุธ, 18/7/2550 เวลา : 06:27
แก้ไขคำตอบ ลบคำตอบ 135801
คำตอบที่ 46 Seaworthiness ........ความคงทนต่อทะเลเรือที่เหมาะสมที่จะทนทานต่อแรงของทะเล แรงลมฟ้าอากาศ ในทาง กฎหมายหมายถึง การที่ให้เรือสามารถเดินทะเลได้ โดยมีคนเรือพร้อมเสบียงพร้อม และเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงในอันที่จะบรรทุกสินค้า Shackle........ ห่วงสเกลโลหะครึ่งวงกลมหรือรูปตัวยู ตอนปลายมีรู (eye) ทั้งสองปลาย มีเดือย(pin) ร้อยอยู่ ใช้สําหรับต่อโซ่เข้าด้วยกัน Shaft tunnel, shaft alley...... อุโมงค์เพลา ช่องปิดผนึกนํ้ าเป็นที่วางเพลาใบจักร มีขนาดใหญ่พอที่คนเดินได้อยู่ถัดจากห้องเครื่องจักร เป็นช่องเข้าออกและปกป้องเพลาใบจักรที่ห้องระวางสินค้า Shank........ ก้านสมอ ส่วนหนึ่งของสมอระหว่างห่วงสมอ (ring) กับแขนสมอ (arms) Shape ..........เหล็กเชพหน้าตัดขวางของเหล็ก เช่นเหล็กฉาก เหล็กฉากปีกตุ่ม เหล็กแชลแนลหรือแผ่นเหล็กที่มีความกว้างน้อยกว่า 12 นิ้ว Sheer....... ความงอนดาดฟ้าเส้นโค้งตามยาวของดาดฟ้าเรือ ในกรณีที่เรือมีดาดฟ้านูน เส้นความงอนจะใช้ที่เส้นศูนย์กลางเป็นเส้นอ้างอิง Shell expansion........ แบบแผ่นเหล็กตัวเรือแบบแปลนที่ใช้แสดงรอยต่อแผ่นเหล็กเปลือกเรือตามยาวและตามขวางความหนาและการเชื่อมประสานของแผ่นเหล็กทุกแนวของเรือ ประกอบด้วย แผ่นเปลือกเรือ ระบบกง เป็นต้น Shelter deck .........ดาดฟ้าชั่วคราวดาดฟ้าที่อยู่เหนือดาดฟ้าใหญ่ แต่กันคลื่นลมไม่ได้ จึงไม่นับรวมเข้าใน การคํ านวณขนาดระวางเรือ ดาดฟ้านี้มีอยู่ในเรือสินค้ารุ่นเก่า ๆ ที่พยายามจะหาทางลดค่า GT ของเรือให้ลดน้อยลงในกรณีที่เรือบรรทุกสินค้ามาน้อยในแต่ละเที่ยว เพื่อจะไม่ต้องเสียเงินจํ านวนมากเป็นค่าท่า ค่าธรรมเนียมต่างๆ ซึ่งผูกพันกับ GT ถ้าเรือบรรทุกสินค้ามาจํ านวนมากจนเต็ม ระวางบรรทุก การคิด GT ก็คํ านวณถึงดาดฟ้า Shelter deck ถ้าเรือบรรทุกสินค้ามาจํ านวนน้อย การคิด GT ก็คํ านวณถึงดาดฟ้าที่ตํ่ ากว่า Shelter deck ลงมาให้เป็น Freeboard deck โดยถือว่าดาดฟ้า Shelter deck เป็น ดาดฟ้าที่ไม่ใช่ Weathertight เนื่องจากที่ดาดฟ้าได้ทําช่องเปิดและมีฝาปิดเอาไว ้ ซึ่งเรียกว่า Tonnage opening
จาก โจ ชลประทาน 222.123.36.40 พุธ, 18/7/2550 เวลา : 06:31
แก้ไขคำตอบ ลบคำตอบ 135803
คำตอบที่ 47 Shelter deck ship......... เรือเชลเตอร์เดคเรือที่มีดาดฟ้าแข็งแรงทั้งดาดฟ้าใหญ่และดาดฟ้าบนสุด แต่ดาดฟ้าชั้นบนสุดของเรือแบบนี้ต้องปิดคลุมไว้หมด เป็นเรือที่บรรทุกสินค้าประเภทเบาแต่กินเนื้อที่มาก เช่น ใช้บรรทุกรถยนต์ เครื่องเรือน เป็นต้น เรือนี้ตรงข้ามกับเรือฟูลสแคนทลิง (Full Scantling Ship) Shoe........ เหล็กกันครูดอยู่ขอบล่างของหางเสือ หรือแผ่นรองกระดูกงูล่าง Short ton ........หน่วยนํ้ าหนัก มีค่าเท่ากับ 2,000 ปอนด์ Shoulder....... ส่วนกลางลํ าเรือเป็นที่บรรจบของท้องเรือตอนหัว/ตอนท้าย (entrance/run) .......เป็นเส้นแนวนํ้ าตอนที่กว้างที่สุด Shot .........ช่วงโซ่สมอระยะ 15 ฟาธอม หรือ 90 ฟุต Side thruster ........เครื่องผลักข้างเรือ Singing ......ใบจักรที่มีเสียงคล้ายเสียงดนตรี เมื่อหมุนฟันนํ้ า เนื่องจากนํ้ าไหลเข้าปะทะกับใบจักรแปรปรวน Skeg กระดูกงูตั้งท้ายเรือ , กระดูกงูเสริมกระดูกงูที่ยื่นเลยออกไปทางท้ายเรือ เพื่อป้องกันใบจักร รับแกนหางเสือและใช้รองเรือในอู่แห้ง ในเรือบาร์จหรือเรือท้องแบนใช้เป็นเครื่องหางเสือสํ าหรับเดินเรือที่ผิดพลาดน้อยที่สุด Skin tank......... ถังสินค้าเหลวหรือถังถ่วงที่ใช้แผ่นเหล็กตัวเรือหรือแผ่นท้องเรือเป็นถัง Skylight ........ช่องแสงสว่าง กรอบบานที่ติดอยู่เหนือช่องเปิดที่ดาดฟ้าและมีฝาครอบติดกระจกเพื่อให้แสงสว่างและอากาศเข้าห้องพักด้านล่างได้
จาก โจ ชลประทาน 222.123.36.40 พุธ, 18/7/2550 เวลา : 06:34
แก้ไขคำตอบ ลบคำตอบ 135804
คำตอบที่ 48 Slamming .......การกระแทกพื้นนํ้ าที่หัวเรือภายหลังที่คลื่นยกส่วนหัวเรือลอยพ้นนํ้ า แล้วปล่อยให้หัเรือกระแทกกับพื้นนํ้ าอย่างรุนแรง Sliding ways...... ทางลาดทางลาดในอู่ต่อเรือ เป็นทางที่เรือไหลลงมาเมื่อปล่อยเรือลงนํ้ า Slip...... ส่วนลื่นไหลของใบจักรความแตกต่างระหว่าระยะที่เรือจะแล่นไปด้วยกํ าลังของใบจักรกับระยะจริงที่เรือแล่นไปได้ Slipway........ คานลาด Smokestack....... ปล่องเรือ Sounding tube ......ช่องวัดระดับนํ้ าท่อที่ต่อจากดาดฟ้าไปยังห้องหรือที่ใดๆ ที่มีนํ้ าหรือของเหลว เช่น ถังนํ้ า และถังนํ้ ามัน เป็นต้น การวัดจํ านวนนํ้ าได้จากไม้วัดที่หย่อนลงไปถึงก้นถัง Spectacle frame .........กงสเปคตาเกิลเหล็กหล่อขนาดใหญ่ที่ยื่นออกนอกตัวเรือ ใช้ในเรือแบบสองเพลา โครง สร้างภายในอาจหล่อเป็นเนื้อเดียวกับแขนของกงสเปคตาเกิล แล้วเชื่อมประสานกันที่เส้นกึ่งกลาง หรืออาจเป็นแผ่นเหล็กหนาๆ เชื่อมประสานติดกับแขนที่ตัวเรือก็ได้ ใช้เป็นโยงโย่เพลาใบจักร Speed-length ratio....... อัตราส่วนของความเร็วต่อความยาวความเร็วเรือ(นอต) หารด้วย รากที่สองของความยาวเรือ(ฟุต); V/√L Spray strip........ ไม้กันนํ้ าสเปรย์ , แผ่นกันนํ้ ากระเด็นขึ้นเรือชิ้นส่วนหน้าแคบ ๆ ตามยาวอยู่นอกตัวเรือติดที่ส่วนหัวเรือของเรือยนต์ความเร็วสูงเพื่อกันนํ้ ากระเซ็นขึ้นบนเรือ
จาก โจ ชลประทาน 222.123.36.40 พุธ, 18/7/2550 เวลา : 06:38
แก้ไขคำตอบ ลบคำตอบ 135805
คำตอบที่ 49 Spring line........ ลวดไก เชือกที่โยงจากส่วนท้ายเรือออกไปนอกหัวเรือเพื่อผูกเรือกับท่าเทียบเรือการดึงเชือกนี้จะทํ าให้เรือเคลื่อนไปข้างหน้า Stability........ การทรงตัวของเรือคุณลักษณะของเรือที่สามารถทรงตัวสมดุลอยู่ได้ หรือสามารถที่จะกลับคืนสภาพยังตํ าแหน่งตั้งตรงได้ เมื่อมีแรงกระทํ าให้เรือเอียง เช่น คลื่น ลม หรือจากแรงภายนอกตัวเรือ เป็นต้น Stagging....... กระดานชุลีแผ่นกระดานมีคานขวางรองรับใช้เชือกแขวนลงข้างเรือหรือในห้องระวาง เพื่อให้คนงานซ่อมแซม อาจเป็นโครงติดกับเรือที่จะซ่อมหรือไม้กระดาน ประกอบขึ้นชั่วคราวสามารถรื้อถอนออกได้ Stanchion .........เสาคํ้ าเสาคํ้ าพยุงพื้นดาดฟ้า พื้นดาดฟ้าเรียบ และอเสเรือ เป็นต้น Pillar ก็เรียก Stanchion, rail .......เสาที่ขึงราวสะพาน หรือราวบันได Starboard side ........กราบขวาของเรือ ทางขวามือของเรือเมื่อมองไปทางหัวเรือ Station .....จุดต่างๆ บนเส้นฐานตามความยาวของเรือ รูปทางขวางจุดสเตชั่นจะเป็นจุดตัดตัวเรือ เป็นรูปรอยตัด (body plan) Stays....... เชือกโยงหัวเรือเชือกหรือลวดที่โยงจากยอดเสาไปทางหัวเรือเพื่อพยุงมิให้เสาล้มไปทางหลัง Steering gear...... เครื่องถือท้ายบรรดาข้อต่อและกลจักรที่ต่อระหว่างหางเสือใช้บังคับการเลี้ยว เป็นระบบถือท้ายเรือ
จาก โจ ชลประทาน 222.123.36.40 พุธ, 18/7/2550 เวลา : 06:41
แก้ไขคำตอบ ลบคำตอบ 135806
คำตอบที่ 50 Stem....... ทวนหัว , ส่วนหัวเรือส่วนของเรือที่ตั้งอยู่บนกระดูกงูตอนปลายหัวเรือสุด Stern .......ส่วนท้ายเรือ Sternpost....... ทวนท้ายส่วนหนึ่งของโครงท้ายเรือทางตั้ง เป็นที่ติดตั้งหางเสือ Stern tube ........กระบอกเพลาแบบผนึกนํ้ าเป็นที่สวมเพลาใบจักร ทํ าด้วยเหล็กหล่อหรือเหล็กเหนียว Stiff, stiffness .......แข็งทื่อ เป็นการทรงตัวของเรือที่ดีเกินไป ไม่ควํ่ า เรือมีจุดเอ็มจีสูงมากทํ าให้เรือโคลงถี่ การอยู่อาศัยไม่มีความสุข ตรงข้ามกับ tender Stiffener....... เหล็กเอ็น บรรดาเหล็กฉาก, เหล็กตัว T, เหล็กแชลแนลและเหล็กหน้าตัดอื่น เป็นต้นใช้เชื่อมติดบนแผ่นเหล็กเพื่อเสริมให้มีความแข็งแรงขึ้นของฝากั้นห้อง Stock anchor กะสมอ ส่วนขวางของโคนก้านสมอ (Shank) ตรงที่ต่อกับห่วงสมอ (Ring)กะสมอจะทํ ามุมฉากกับผานสมอ (Flukes) เพื่อช่วยให้ผานสมอกินดิน และก้านสมอก็ไม่พลิกทํ าให้ผานสมอหลุดจากดิน Strake แผ่นกระดานเรือ แผ่นไม้กระดาน หรือแผ่นเหล็กต่อกันตามยาวตลอดลํ าเรือ Stringer...... อเส เหล็กวางตามนอนที่ยึดหัวกง ช่วยแรงคานยาวของเรือ Strongback....... แผ่นเหล็กดามชิ้นแผ่นเหล็กที่ใช้จัดขอบของแผ่นเหล็กเพื่อเชื่อมประสานเข้าด้วยกัน
จาก โจ ชลประทาน 222.123.36.40 พุธ, 18/7/2550 เวลา : 06:45
แก้ไขคำตอบ ลบคำตอบ 135807
คำตอบที่ 51 Strut........ โยงโย่ ลักษณะเป็นแขนยื่นนอกตัวเรือ หรือรูปตัว V ใช้พยุงเพลาใบจักร Superstructure ......โครงสร้างบน , เก๋งเรือแบบผนึกนํ้ า สิ่งก่อสร้างอยู่เหนือดาดฟ้าบน โครงสร้างของเรือที่อยู่เหนือ Freeboard Deck โดยมีดาดฟ้าออกไปถึงด้านข้างเรือ และแผ่นเปลือกเรือก็มาจรดที่ดาดฟ้าเหล่านี้ ในการคํ านวณแนวนํ้ าบรรทุก ถ้าด้านข้างที่ตั้งตรง (Side wall) มีตํ าแหน่งอยู่ที่ 0.04B จากด้านข้าง ก็ถือว่าโครงสร้างนั้นเป็นSuperstructure Surface, wetted (S) .........พื้นที่เปียกนํ้ า พื้นที่ส่วนใต้นํ้ าของเรือ รวมถึงพื้นที่ส่วนที่ยื่นนอกตัวเรือที่ต้านทานแรงฝืด เช่น กระดูกงูปีก ดุมใบจักร และหางเสือ Surging .......อาการของเรือที่กระตุกหน้าหลังอาการแกว่งไปตามยาวของเรือ Swash bulkhead, swash plate .......ฝากั้นโปร่งฝากั้นแบบไม่ผนึกนํ้ า ติดตั้งไว้ในถังนํ้ ากันนํ้ ากระฉอกเมื่อเรือโคลง Swaying ........เรือส่ายทางด้านข้างอาการแกว่งทางขวางของเรือ
จาก โจ ชลประทาน 222.123.36.40 พุธ, 18/7/2550 เวลา : 06:48
แก้ไขคำตอบ ลบคำตอบ 135808
คำตอบที่ 52 T Tanker......... เรือเดินทะเลบรรทุกของเหลว เช่น บรรทุกนํ้ ามัน Tank, peak..... ห้องท้ายเรือ ห้องอับเฉาหัวเรือ Tank, settling ........ถังที่สูบเชื้อเพลิงขึ้นไว้ให้อยู่ตัว (Settle) ก่อนจะนํ าไปใช้ เมื่อสูบเชื้อเพลิงผ่านที่กรองก็ขจัดของแข็ง เช่น ทราย ออกไปได้ Tanktop .......ท้องเรือชั้นใน Tank, trimming....... ถังนํ้ าอับเฉาถังตั้งอยู่ใกล้ด้านปลายสุดของเรือบรรจุนํ้ าทะเลหรือนํ้ ามันเชื้อเพลิง ใช้ถ่ายเทเพื่อการแต่งระดับ Tank, wing .......ถังกราบเรือส่วนหนึ่งของห้องระวางที่อยู่ทางด้านข้างของเรือแบบท้องเรือสองชั้น Tarpaulin........ ผ้าใบคลุมระวางผ้าใบที่นํ้ าไม่ซึมเข้า ใช้เป็นผ้าใบคลุม Telegraph......... เครื่องสั่งจักร เครื่องกลหรือเครื่องไฟฟ้าใช้ส่งคํ าสั่งหรือรับคํ าสั่ง เพื่อให้ห้องเครื่องจักรปฏิบัติตามหรือเพื่อการส่ง-รับเชือกในการเทียบท่า คํ าสั่งส่งไป โดยการโยกคันบังคับให้ตรงกับป้ายคํ าสั่งที่ต้องการ ทางปลายทางจะทราบคํ าสั่ง จากเข็มชี้หรือป้ายข้อความคํ าสั่ง เครื่องส่งคํ าสั่งแบบนี้เมื่อใช้เป็นเครื่องสั่งจักร เรียกว่า Engine-room Telegraph เมื่อเป็นเครื่องสั่งเชือกเรียกว่า Docking Telegraph
จาก โจ ชลประทาน 222.123.36.40 พุธ, 18/7/2550 เวลา : 06:51
แก้ไขคำตอบ ลบคำตอบ 135809
คำตอบที่ 53 Tender 1 ........นุ่มนวล เรือที่มีความสูงจีเอ็มน้อยกว่าปกติ เรือจะมีช่วงการโคลงที่ยาวมาก แต่การที่เอียงเรือมากเกินไปจากแรงลมจัดอาจเกิดอันตรายได้ หากนํ้ าเข้าห้องระวาง ตรงข้ามกับ แข็งทื่อ (stiff) Tender 2........ เรือพี่เลี้ยงเรือเล็กอเนกประสงค์ ที่ใช้ลํ าเลียงของจากเรือใหญ่ ทํ าหน้าที่ส่งนํ้ า นํ้ ามันเชื้อเพลิง นํ้ ามันหล่อลื่น และอะไหล่อุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งเสบียงอาหารและยังทํ าหน้าที่ลากจูงได้ด้วย Tiller ........พังงาด้าม ด้ามไม้ที่ติดบนยอดของหางเสือ ใช้บังคับหางเสือเรือโบ๊ตให้หันไปตามต้องการ Ton ........หน่วยวัดนํ้ าหนัก Long ton เท่ากับ 2240 ปอนด์ และเมตริกตันเท่ากับ 2205 ปอนด์ Tonne หมายถึง เมตริกตัน เท่ากับ 1000 กิโลกรัม Tonnage ตันเนจ หน่วยวัดขนาดของเรือเป็นปริมาตร คํ านี้เพี้ยนมาจากคําว่า Tuns(ถังใหญ่ใส่เหล้าองุ่นจุ 252 แกลลอน) ว่าเรือจะบรรทุกถังเหล่านี้ลงระวางได้เท่าไหร่ Tonnage, gross .........การวัดปริมาตรภายในทั้งหมดของเรือคิดเป็นตัน คือ 1 ตัน เท่ากับ 100ลูกบาศก์ฟุต หรือ 2.83 ลูกบาศก์เมตร ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่า ด้วยการวัดขนาดตันของเรือ ค.ศ.1969 ให้ GT = K1V เมื่อ V = ปริมาตร ส่วนที่ปิดทั้งหมดของเรือเป็นลูกบาศก์เมตร K1= 0.2 + 0.02 log10 V Tonnage mark....... เครื่องหมายบอกปริมาตรของเรือ เป็นเส้นระดับยาว 380 มิลลิเมตร กว้าง 25 มิลลิเมตร มีรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าหัวกลับยาว 300 มิลลิเมตร ตั้งบนจุดกึ่งกลางของขอบเส้นระดับ
จาก โจ ชลประทาน 222.123.36.40 พุธ, 18/7/2550 เวลา : 06:55
แก้ไขคำตอบ ลบคำตอบ 135810
คำตอบที่ 54 Tonnage, net ......ขนาดความจุที่ใช้ประโยชน์ของเรือ การวัดปริมาตรภายในของเรือที่สามารถใช้ขนสินค้าหรือผู้โดยสารได้เท่านั้น ซึ่งก็คือ Gross Tonnage และหักปริมาตรของห้องเครื่องจักรที่อยู่อาศัยของคนประจํ าเรือ สะพานเดินเรือ ยุ้งโซ่ออกการคํ านวณค่าท่าและค่าผ่านคลองคิดจาก Net Tonnage นี้ Transom beam ........บีมอุดท้ายคานรับดาดฟ้าท้ายเรือสุดทางขวางเชื่อมต่อกับ Cant beam Trim ทริมความต่างระดับกินนํ้ าลึกของหัวเรือกับระดับท้ายเรือ คํ าว่า เรือทริมทางหัวหรือทริมทางท้าย ขึ้นอยู่ที่ว่าทางด้านใดกินนํ้ าลึกกว่ากัน Tripping bracket........ หูช้างรับทางเดิน , หูช้างกันบิด แท่งหรือแผ่นเหล็กติดที่อเส เหล็กเอ็น หรือคานรับดาดฟ้า เป็นตัวเสริมกํ าลังเพื่อป้องกันอันตรายที่ปลายครีบหรือปีกของเหล็ก ภายใต้แรงอัดบีบ Trunk .......ทรังค์ , ปล่องช่องทางตั้งช่องสี่เหลี่ยมมีขอบเป็นแผ่นตั้งโดยรอบ ด้านบนปิดได้ ด้านล่างเปิดสู่ห้อง ที่ใหญ่กว่า Tumble home....... ความแฟบปากเรือลักษณะข้างเรือที่เอนเข้าด้านใน เนื่องจากความกว้างของดาดฟ้าบนน้อย กว่าความกว้างเต็มที่ (Maximum Breadth) ของเรือ ตรงข้ามกับความผายของเรือ (Flare) Turbine .......เครื่องกังหันเครื่องจักรที่ขับเคลื่อนรอบสูงขับพลังงานจากไอนํ้ าหรือนํ้ ามันเชื้อเพลิงเครื่องกังหันเรือแบ่งได้ 2 ชนิด คือ Impulse turbine ทํ างานคล้ายกับพัดนํ้ า(water mill) และ Reaction turbine ทํ างานในลักษณะพัดลม (Wind mill)
จาก โจ ชลประทาน 222.123.36.40 พุธ, 18/7/2550 เวลา : 06:58
แก้ไขคำตอบ ลบคำตอบ 135811
คำตอบที่ 55 U Universal chock........ ก้ามปูพาดเชือกที่หมุนรอบทุกทิศทาง ติดที่ขอบดาดฟ้าเรือ ให้เชือกผูกเรือพาดผ่านได้สะดวก Upper Deck....... ดาดฟ้าบนดาดฟ้าชั้นบนสุดที่โดนคลื่นและลม ซึ่งมีเครื่องปิดอย่างถาวรปิดช่องเปิดในส่วนที่สัมผัสกับคลื่นและลม และช่องเปิดข้างตัวเรือใต้ดาดฟ้าติดตั้งเครื่องปิดที่ผนึกนํ้ าอย่างถาวรในเรือที่มีดาดฟ้าชั้นบนยกเป็นชั้น ๆ เส้นตํ่ าสุดของดาดฟ้าเปิดและส่วนต่อเนื่องของเส้นดังกล่าวซึ่งขนานไปกับส่วนบนของดาดฟ้าถือเสมือนว่าเป็นดาดฟ้าชั้นบน (1) ในเรือที่มีดาดฟ้าต่อเนื่อง (Continuous Deck) มากกว่าหนึ่ง Upper Deck หมายถึง ดาดฟ้าต่อเนื่องชั้นบนสุด (2) ดาดฟ้าขาดตอน (Partial Deck) ตอนกลางลํ าเรือเหนือดาดฟ้าใหญ่(Main Deck) uptake .......ปล่อง ปล่องครอบต่อเข้ากับหม้อนํ้ าหรือห้องเผาไหม้ของเครื่องกังหัน ระบายอากาศเสียออกอยู่ภายในของปล่องควัน Smoke stack
จาก โจ ชลประทาน 222.123.36.40 พุธ, 18/7/2550 เวลา : 07:01
แก้ไขคำตอบ ลบคำตอบ 135812
คำตอบที่ 56 V Vapor pressure ........ความดันไอ ความดันที่ของเหลวสามารถกลายเป็นไอได้ที่อุณหภูมิหนึ่ง ๆ กล่าวคือของเหลวจะกลายเป็นไอได้ ไม่ใช่แต่เพียงขึ้นต่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นอย่างเดียว แต่สามารถจะทํ าให้เป็นไอได้ทั้งที่อุณหภูมิคงที่ โดยการลดความดันของของเหลวลง จนกระทั่งตํ่ ากว่าความดันไอของของเหลวนั้น V-bottom........ ท้องเรือลักษณะรูปตัวอักษร V Ventilator, cowl...... เครื่องระบายอากาศ เพื่อจัดอากาศเสียออกและรับอากาศดีเข้า Viscosity .......ความหนืด ความต้านทานการไหล ความต้านทานการเฉือนในเนื้อของของไหล โดยปกติเมื่ออุณหภูมิของของไหลเพิ่มขึ้น ของไหลจะมีความหนืดลดลง VLCC tanker....... คํ าย่อของ very large crudeoil carrier tanker หมายถึง เรือบรรทุกนํ้ ามันดิบขนาดใหญ่ เกินกว่า 150,000 เดดเวทตัน Volth Schnelder wheel ......เพลาเครื่องจักรผ่านทะลุท้องเรือในทางตั้งและหมุนจานที่ติดปีกใบจักรBlades เป็นมุมฉากกับจานหมุน มุมของใบพัด (Paddles) ที่ควบคุมจากสะพานเดินเรือจะแต่งแรงขับให้แก่เรือได้อย่างคล่องแคล่วรวดเร็ว
จาก โจ ชลประทาน 222.123.36.40 พุธ, 18/7/2550 เวลา : 07:03
แก้ไขคำตอบ ลบคำตอบ 135813
คำตอบที่ 57 W Wake....... คลื่นท้ายเรือพลิ้วนํ้ าที่ท้ายเรือขณะเคลื่อนที่ Waterline ......เส้นแนวนํ้ าเส้นที่พื้นนํ้ าเสมอข้างเรือในการบรรทุกขนาดหนึ่ง Waterline plan ......เส้นที่แสดงไว้ข้างเรือ เพื่อแสดงระดับกินนํ้ าลึกของเรือในขณะนั้น Waterplane........ ตัวเรือแนวระนาบ เป็นส่วนที่เรือลอยอยู่ในนํ้ า Waterplane coefficient..... สัมประสิทธิ์พื้นที่เปียกนํ้ า อัตราส่วนเนื้อที่เปียกนํ้ า หารด้วยผลคูณของความยาวเรือกับความกว้างของเรือ Waterplane area (Aw) .....พื้นที่แนวนํ้ า, พื้นที่เปียกนํ้ า พื้นที่ที่ปิดคลุมด้วยเส้นแนวนํ้ า Weather deck .......ดาดฟ้าเปิด, ดาดฟ้าอากาศส่วนหนึ่งของดาดฟ้าใหญ่ (Main deck) ดาดฟ้ายกหัวเรือ (Forecastledeck) ดาดฟ้าท้ายเรือ (Poop) และดาดฟ้าบน (Upper deck) ที่เปิดโล่ง โดนลมและฝนตลอดเวลา Weathertight ผนึกอากาศ , ผนึกคลื่นลม Web .......ในโครงสร้างเรือ เป็นส่วนที่ต้านแรงเฉือนและกระจายออกไปยังครีบหรือปีกของเหล็กโครงสร้าง เป็นคําที่มีความหมายเดียวกับ Web frame
จาก โจ ชลประทาน 222.123.36.40 พุธ, 18/7/2550 เวลา : 07:08
แก้ไขคำตอบ ลบคำตอบ 135814
คำตอบที่ 58 Web frame .......กงเวบ กงด้านขวาง เป็นกงที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้มีความแข็งแรงเป็นพิเศษประกอบด้วย แผ่นเวบ ครีบหรือปีกของเหล็ก หรือโครงเสริมแข็งที่ขอบกงเวบนี้จะอยู่ห่างๆ กันในหลายช่วงกง โดยมีกงขนาดเล็กอยู่ระหว่างกลางกงเวบ Wetted surface....... พื้นผิวด้านนอกตลอดลํ าเรือที่สัมผัสนํ้ าตลอดเวลาที่เรือลอยอยู่ รวม appendages ส่วนที่ยื่นออกนอกตัวเรือที่สัมผัสนํ้ าด้วย Wharf ........ท่าเรือสิ่งก่อสร้างขนานไปกับฝั่งเพื่อประโยชน์สํ าหรับทอดจอดเรือ เพื่อการขนถ่ายสินค้าหรือซ่อมบํ ารุง Wheel........ ศัพท์ที่หมายความถึง พังงาถือท้ายเรือ Steering wheel ที่ใช้บังคับหางเสือ หรือเครื่องถือท้าย (Steering gear)
Wheelhouse....... ห้องถือท้ายห้องที่ติดตั้งพังงาถือท้ายใช้ในการเดินเรือ Winch .......เครื่องกว้าน เครื่องจักรที่ใช้ในการยกสิ่งของเป็นเครื่องที่มีส่วนหมุนรูปคล้ายถังนอน ติดบนเพลา ทํางานโดยใช้มือหมุนหรือใช้กํ าลังไอนํ้ าหรือกํ าลังไฟฟ้า มี ฟันเฟืองทดเพื่อให้ได้ประโยชน์ทางกลจักร ใช้ยกหรือหย่อนหีบห่อสินค้าลงเรือ หรือในที่ต้องการแรงยกที่เกินแรงของลูกเรือ Windlass .......กว้านนอนกว้านที่ตั้งตามนอน ใช้ในการหะเบสหรือหะเรียโซ่สมอ ประกอบด้วย ถังกว้าน (Drum) ที่มีฟันเฟืองสํ าหรับโซ่สมอและถังที่ใช้ในการสาวเชือก (Warping Drum) ติดอยู่ตรงปลายสุดของเพลา กว้านนอนทํ างานด้วยแรงไอนํ้ าหรือกํ าลังไฟฟ้า
Yawing........ การที่เรือแกว่งหรือเซไปมาด้วยแรงคลื่น อาการที่หัวเรือส่ายไปมาเพราะถูกคลื่นยอ
Yoke........ พังงาวงเดือน ทํ าด้วยทองเหลืองหรือไม้ที่ทํ าเป็นยอดของหางเสือวางขวางอยู่ เพื่อต่อสายบังคับหางเสือ (Yokeline)

Zig-zag riveting ........หมุด 2 แถวหรือมากกว่า เดินสลับฟันปลา ดู (chain riveting)
Zinc protector........ แผ่นสังกะสีติดไว้กับท้องเรือ เพื่อป้องกันมิให้เหล็กตัวเรือเกิดประจุไฟฟ้าบวก (Electro positive) ต่อแผ่นทองแดง หรืออุปกรณ์ที่ทําด้วยทองแดงหรือโลหะผสมทองแดงที่แช่อยู่ในนํ้าเค็ม

ที่มา: http://www.weekendhobby.com/board/boat/Question.asp?ID=12575