เว็บไซต์อภิธานศัพท์สาขาต่างๆ

อภิธานศัพท์ด้านโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้า
http://www.logisticscorner.com/index.php?option=com_content&view=article&id=63:grossary-i&catid=40:logistics&Itemid=54
http://www.logisticsbureau.com/Thailand/Glossary_Thai.htm

อภิธานศัพท์ฟิสิกส์
http://www.neutron.rmutphysics.com/physics-glossary/

อภิธานศัพท์การเงินการธนาคาร
http://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/PruReg_HB/PruReg_HB/Documents/Glossarys.pdf

อภิธานศัพท์ดนตรี
http://knowledge.eduzones.com/knowledge-2-12-2615.html
http://www.lks.ac.th/band/A.htm
http://touchbluelife.exteen.com/20080118/entry
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=ludwig&month=10-2005&date=22&group=3&gblog=7
http://www.geocities.com/rocktg2000/art1.htm

อภิธานศัพท์ชลประทาน
http://www.rid.go.th/Ridvocab/index.html

อภิธานศัพท์เกี่ยวกับอิสลาม
http://www.siamic.com/siamicpedia/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81

อภิธานศัพท์เคมี
http://www.neutron.rmutphysics.com/chemistry-glossary/

อภิธานศัพท์สารสนเทศศาสตร์
http://isglossary.tripod.com/

อภิธานศัพท์โปรแกรม Access
http://office.microsoft.com/th-th/access/HA102182021054.aspx

อภิธานศัพท์โปรแกรม Excel
http://office.microsoft.com/th-th/excel/HA102181431054.aspx

อภิธานศัพท์มัลติมีเดีย
http://yalor.yru.ac.th/~multimedia/mod/glossary/view.php?id=9

อภิธานศัพท์

อภิธานศัพท์

อภิธานศัพท์

อภิธานศัพท์

อภิธานศัพท์

อภิธานศัพท์

อภิธานศัพท์

อภิธานศัพท์

อภิธานศัพท์

อภิธานศัพท์

อภิธานศัพท์

อภิธานศัพท์

อภิธานศัพท์

อภิธานศัพท์

อภิธานศัพท์

อภิธานศัพท์