เว็บไซต์แปลผลงานของเชคสเปียร์เป็นภาษาอังกฤษยุคใหม่

http://nfs.sparknotes.com/