นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทยเทียบภาษาอังกฤษ

http://www.prd.go.th/phone_book/main_directory.htm