ตัวอย่างการแปลเอกสารและขั้นตอนการรับรองเอกสารของกระทรวงต่างประเทศ

แบบฟอร์มและตัวอย่างการแปลเอกสารราชการโดยกระทรวงการต่างประเทศ http://www.mfa.go.th/web/804.php
ขั้นตอนการรับรองเอกสารโดยกระทรวงการต่างประเทศ
http://www.mfa.go.th/web/210.php