บทภาวนาที่สำคัญของคาทอลิก

บทภาวนา


เครื่องหมายสำคัญมหากางเขน


เดชะพระนาม พระบิดา และพระบุตร และพระจิต อาแมน


บทร้องหาพระจิต


เชิญเสด็จมาพระจิตเจ้าข้า เชิญมาสถิตในดวงใจสัตบุรุษ และบันดาลให้เร่าร้อนด้วยความรักต่อพระองค์ โปรดส่งพระจิตของพระองค์ และสรรพสิ่งจะอุบัติขึ้นมา แล้วพระองค์จะนิมิตแผ่นดินขึ้นใหม่


ข้าแต่พระเป็นเจ้า พระองค์สอนใจสัตบุรุษ ด้วยความสว่างของพระจิต ขอให้เราซาบซึ้งในความเที่ยงตรงด้วยพระจิตนั้น และให้ได้รับความบรรเทาจากพระองค์เสมอ เดชะพระคริสตเจ้า อาแมน
บทข้าแต่พระบิดา


ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย พระองค์สถิตในสวรรค์ พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะ พระอาณาจักรจงมาถึง พระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์


โปรดประทานอาหารประจำวัน แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้ โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่น โปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญ แต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญ อาแมน
บทวันทามารีอา


วันทามารีอา เปี่ยมด้วยหรรษทาน พระเจ้าสถิตกับท่าน ผู้มีบุญกว่าหญิงใดๆ และพระเยซูโอรสของท่าน ทรงบุญนักหนา


สันตะมารีอา มารดาพระเจ้า โปรดภาวนาเพื่อเราคนบาป บัดนี้และเมื่อจะตาย อาแมน


สิริพึงมี


สิริพีงมีแด่พระบิดา และพระบุตร และพระจิต เหมือนในปฐมกาล บัดนี้ และทุกเมื่อตลอดนิรันดร อาแมน
ข้าพเจ้าเชื่อถึงพระเป็นเจ้า


ข้าพเจ้าเชื่อถึงพระเป็นเจ้า พระบิดาทรงสรรพานุภาพ สร้างฟ้าดิน เชื่อถึงพระเอกบุตรเยซูคริสต์สวามีของเรา ปฏิสนธิเดชะพระจิต บังเกิดจากพระนางมารีอา พรหมจารี รับทรมานสมัยปอนซีโอ ปีลาโต ถูกตรึงกางเขน ตายและฝังไว้ เสด็จลงใต้บาดาล วันที่สามกลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตาย เสด็จขึ้นสวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเป็นเจ้า พระบิดาทรงสรรพานุภาพ แล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตาย


ข้าพเจ้าเชื่อถึงพระจิต พระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์ สากล สหพันธ์นักบุญ การยกบาปการคืนชีพของเนื้อหนัง และชีวิตนิรันดร อาแมน
ข้าพเจ้าขอสารภาพบาป


ข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้า ผู้ทรงสรรพานุภาพและต่อพี่น้องด้วย ว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมาย ด้วยกาย วาจา ใจ และด้วยการละเลย ข้าพเจ้าเป็นคนบาป ข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาป ดังนั้นขอพระนางมารีย์ ผู้ทรงเป็นพรหมจารีเสมอ ขอทูตสวรรค์ และนักบุญทั้งหลาย และพี่น้องด้วย ช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเทอญ
พระบัญญัติพระเป็นเจ้า


1. จงนมัสการพระเป็นเจ้าผู้เดียวของเจ้า


2. อย่าออกพระนามพระเป็นเจ้าโดยไม่สมเหตุ


3. วันพระเจ้าอย่าลืมฉลองเป็นวันศักดิ์สิทธิ์


4. จงนับถือบิดามารดา


5. อย่าฆ่าคน


6. อย่าทำอุลามก


7. อย่าลักขโมย


8. อย่าใส่ความนินทา


9. อย่าปลงใจในความอุลามก


10. อย่ามักได้ทรัพย์ของเขา
พระบัญญัติพระศาสนจักร


1. จงฟังมิสซาและอย่าทำงานในวันอาทิตย์


และวันฉลองบังคับ


2. จงอดอาหารและอดเนื้อในวันบังคับ


3. จงรับศีลแก้บาปอย่างน้อยปีละครั้ง


และจงรับศีลมหาสนิทอย่างน้อยปีละครั้งในกำหนดปัสกา


4. จงบำรุงพระศาสนจักรตามความสามารถ