ผู้มีสิทธิรับรองความถูกต้องของคำแปลเอกสารเป็นภาษาไทย

ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2540 ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539
การรับรองความถูกต้องของคำแปลเป็นภาษาไทย ให้กระทำโดย
1. คนไทยจบการศึกษาในระดับที่ไม่ตำกว่าปริญยตรีในหลักสูตรที่ใช้ภาที่ปรากฎในเอกสารนั้นเป็นภาษาในการเรียนการสอน
2. อาจารย์ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและเป้นผู้สอบภาษาที่ปรากฎในเอิกสารนั้นในสถาบันศึกษาดังกล่าว
3. สถานฑูตหรือสถานกงสุลต่างประเทสที่ตั้งอยู่ในประเทสไทย โดยประเทสนั้นใช้ภาที่ปรากฎในเอกสารนั้นเป้นภาษาราชการ
4. สถานฑูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ