เทียบยศทหารบก ไทย - สหรัฐฯ (THAI - US ARMY RANKS)

นายทหารชั้นสัญญาบัตร [1] (COMMISSIONED OFFICER)
จอมพล (ไม่มี) Field Marshal (ไม่มี) สหรัฐฯ General of the Army (GA)
พลเอก (พล.อ.) General (GEN) สหรัฐฯ General (GEN)
พลโท (พล.ท.) Lieutenant General (LTG) สหรัฐฯ Lieutenant General (LTG)
พลตรี (พล.ต.) Major General (MG) สหรัฐฯ Major General (MG)
พันเอก[2] (พ.อ.) Senior Colonel (COL) สหรัฐฯ Brigadier General (BG)
พันเอก (พ.อ.) Colonel (COL) สหรัฐฯ Colonel (COL)
พันโท (พ.ท.) Lieutenant Colonel (LTC/LT COL) สหรัฐฯ Lieutenant Colonel (LTC)
พันตรี (พ.ต.) Major (MAJ) สหรัฐฯ Major (MAJ)
ร้อยเอก (ร.อ.) Captain (CPT/CAPT) สหรัฐฯ Captain (CPT)
ร้อยโท (ร.ท.) First Lieutenant (1LT) สหรัฐฯ First Lieutenant (1LT)
ร้อยตรี (ร.ต.) Second Lieutenant (2LT) สหรัฐฯ Second Lieutenant (2LT)
นายทหารชั้นประทวน (NON-COMMISSIONED OFFICER - NCO)
[1] หมายเหตุ : ว่าที่ ... (ใช้ใส่ลงหน้ายศนั้นๆ) = ACTING OF PROVISIONAL
[2] พันเอก(พิเศษ) เป็นชั้นเงินเดือน เครื่องหมายเช่นเดียวกับพันเอก แต่เปลี่ยนเครื่องหมายที่ปกเสื้อเป็น คทาไขว้ ช่อชัยพฤกษ์ ทั้งสองข้าง แทนสังกัด และเหล่า เทียบเท่ากับ พลจัตวา ของสหรัฐฯ (ปัจจุบัน ยศ พลจัตวา ของ ทบ.ไทย ไม่มี)