พจนานุกรมออนไลน์ต่างๆ

พจนานุกรมของวิกิพีเดีย http://en.wiktionary.org/wiki/Wiktionary:Main_Page
พจนานุกรม Merrium-Webster http://www.m-w.com/
พจนานุกรม Cambridge http://dictionary.cambridge.org/
พจนานุกรม Oxford http://www.askoxford.com/
พจนานุกรม Longman http://www.ldoceonline.com/
พจนานุกรมแบบศึกษาจากรากศัพท์ http://www.etymonline.com/
พจนานุกรมหลายภาษา (อังกฤษ-ไทย-เยอรมัน-ฝรั่งเศส-ญี่ปุ่น) http://longdo.ex.nii.ac.jp/
พจนานุกรมศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน http://rirs3.royin.go.th/coinages/webfind.php
พจนานุกรมออนไลน์ของดร.วิทย์ ไทย-อังกฤษ http://cyberdict.com/dict_thai.php
พจนานุกรมออนไลน์ของดร.วิทย์ อังกฤษ-ไทย http://cyberdict.com/dict_english_th.php
พจนานุกรมไทยของราชบัณฑิตยสถาน http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp
พจนานุกรมศัพท์สแลง http://www.urbandictionary.com/
พจนานุกรมศัพท์จดหมาย http://www.law.com/